Skip to main content

Text 84

Text 84

Texto

Verš

sannyāsī paṇḍita-gaṇera karite garva nāśa
nīca-śūdra-dvārā karena dharmera prakāśa
sannyāsī paṇḍita-gaṇera karite garva nāśa
nīca-śūdra-dvārā karena dharmera prakāśa

Palabra por palabra

Synonyma

sannyāsī — personas en la orden de vida de renuncia; paṇḍita-gaṇera — de los sabios eruditos; karite — para hacer; garva — el orgullo; nāśa — destruir; nīca — de bajo nacimiento; śūdra — un hombre de cuarta clase; dvārā — a través de; karena — hace; dharmera prakāśa — propagar los principios religiosos verdaderos.

sannyāsī — osob ve stavu odříkání; paṇḍita-gaṇera — učenců; karite — učinit; garva — pýchy; nāśa — zničení; nīca — nízkého; śūdra — člověka čtvrté třídy; dvārā — skrze; karena — činí; dharmera prakāśa — šíření náboženských zásad.

Traducción

Překlad

Para destruir el orgullo falso de los supuestos renunciantes y sabios eruditos, Él propaga los principios religiosos verdaderos, incluso a través de un śūdra, un hombre de cuarta clase y bajo nacimiento.

Aby zničil falešnou pýchu takzvaných sannyāsīch a učenců, šíří skutečné náboženské zásady dokonce i skrze śūdru neboli nízkého člověka čtvrté třídy.

Significado

Význam

A la persona muy erudita en los Vedānta-sūtras se la califica de paṇḍita, sabio erudito. Por lo general, ése es un título que se otorga a los brāhmaṇas y a los sannyāsīs. La orden de vida de renuncia, sannyāsa, es la posición más elevada que pueden alcanzar los brāhmaṇas, los miembros del más elevado de los cuatro varṇas (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya śūdra). La opinión pública estima que la persona nacida en familia brāhmaṇa, tras someterse debidamente a los procesos de purificación y ser iniciada por un maestro espiritual, es una autoridad en las Escrituras védicas. Al ofrecérsele la orden de sannyāsa, esa persona se sitúa en la posición más elevada. Al brāhmaṇa se le considera el maestro espiritual de los otros tres varṇas (kṣatriya, vaiśya y śūdra), y al sannyāsī se le considera el maestro espiritual incluso de esos muy excelsos brāhmaṇas.

Pokud je někdo velkým znalcem Vedānta-sūtry, je známý jako paṇḍita neboli učenec. Tato kvalifikace je obvykle přisuzována brāhmaṇům a sannyāsīm. Sannyās neboli stav odříkání je pro brāhmaṇu, příslušníka nejvyšší ze čtyř vareṇ (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra), nejvznešenějším postavením. Podle veřejného názoru je autoritou na védskou literaturu ten, kdo se narodil v rodině brāhmaṇů, byl náležitě očištěn očistnými procesy a řádně zasvěcen duchovním mistrem. Pokud je potom takové osobě udělen sannyās, zaujme nejpřednější postavení. Brāhmaṇa má být duchovním mistrem ostatních tří vareṅ, jmenovitě kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů, ale sannyāsī je duchovním mistrem i pro vznešené brāhmaṇy.

Generalmente, los brāhmaṇas y los sannyāsīs están muy orgullosos de su posición espiritual. Por ello, para acabar con su orgullo falso, Śrī Caitanya Mahāprabhu predicó el proceso de conciencia de Kṛṣṇa por medio de Rāmānanda Rāya, que ni pertenecía a la orden de vida de renuncia, ni había nacido brāhmaṇa. De hecho, Śrī Rāmānanda Rāya era un gṛhastha de clase śūdra, pero Śrī Caitanya Mahāprabhu dispuso que fuese el maestro que enseñase a Pradyumna Miśra, un brāhmaṇa muy cualificado y nacido en familia brāhmaṇa. El propio Śrī Caitanya Mahāprabhu, pese a pertenecer a la orden de vida de renuncia, Se hizo instruir por Śrī Rāmānanda Rāya. De ese modo, Śrī Caitanya Mahāprabhu manifestó Su opulencia a través de Śrī Rāmānanda Rāya. Ése es el significado especial de este episodio.

Brāhmaṇové a sannyāsī jsou obyčejně na svoje duchovní postavení velmi pyšní. Aby tedy Śrī Caitanya Mahāprabhu zničil jejich pýchu, kázal vědomí Kṛṣṇy skrze Rāmānandu Rāye, který nebyl ve stavu odříkání ani se nenarodil jako brāhmaṇa. Śrī Rāmānanda Rāya byl dokonce gṛhastha z třídy śūdrů, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu přesto zařídil, aby se stal učitelem Pradyumny Miśry, vysoce kvalifikovaného brāhmaṇy zrozeného v brāhmaṇské rodině. Pokyny od Śrī Rāmānandy Rāye přijímal dokonce i Śrī Caitanya Mahāprabhu, přestože sám byl ve stavu odříkání. Śrī Caitanya Mahāprabhu tak projevil svůj majestát skrze Śrī Rāmānandu Rāye. To je zvláštní význam této události.

Según la filosofía de Śrī Caitanya Mahāprabhu: yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei guru haya: todo el que conoce la ciencia de Kṛṣṇa puede llegar a ser maestro espiritual, sin importar si es o no es brāhmaṇa o sannyāsī. La gente común no entiende la esencia de los śāstras, ni la pureza del carácter, el comportamiento y las capacidades de quienes siguen estrictamente los principios de Śrī Caitanya Mahāprabhu. El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa está formando vaiṣṇavas puros y elevados incluso de entre quienes han nacido en familias consideradas menos que śūdras. Ésa es la prueba de que el vaiṣṇava puede proceder de cualquier familia, como se confirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (2.4.18):

Podle filosofie Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kterou je yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei`guru' haya, se může stát duchovním mistrem každý, kdo zná vědu o Kṛṣṇovi, aniž by musel být brāhmaṇa či sannyāsī. Obyčejní lidé nechápou podstatu śāster, ani čistý charakter, chování a schopnosti těch, kdo přísně následují zásady dané Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy vytváří čisté, vznešené vaiṣṇavy dokonce i z těch, kdo se narodili v rodinách považovaných za nižší, než jsou rodiny śūdrů. To je důkazem toho, že vaiṣṇava může přijít na svět v jakékoliv rodině, což potvrzuje Śrīmad-Bhāgavatam (2.4.18):

kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ
ye ’nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ
kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ
ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ

«Las razas kirāta, huṇa, āndhra, pulinda, pulkaśa, ābhīra, śumbha, yavana y khasa, e incluso otras que son adictas a actividades pecaminosas, pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor, porque Él es el poder supremo. Permítaseme ofrecerle respetuosas reverencias». Por la gracia del Supremo Señor Viṣṇu, cualquier persona puede purificarse por completo, predicar el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, y llegar a ser el maestro espiritual del mundo entero. Ese principio se acepta en todas las Escrituras védicas. Se puede citar el testimonio de śāstras autorizados que demuestran que una persona de bajo nacimiento puede llegar a ser el maestro espiritual del mundo entero. Śrī Caitanya Mahāprabhu debe ser considerado la personalidad más generosa, pues entrega la verdadera esencia de los śāstras védicos a todo el que se cualifica para ello actuando como Su sirviente sincero.

„Kirātové, Hūṇové, Āndhrové, Pulindové, Pulkaśové, Ābhīrové, Śumbhové, Yavanové, členové ras Khasů i jiní lidé propadlí hříšným činnostem mohou být díky svrchované moci Pána očištěni, když přijmou útočiště u Jeho oddaných. S úctou se Mu proto klaním.“ Milostí Nejvyššího Pána Viṣṇua může být kdokoliv zcela očištěn, stát se kazatelem vědomí Kṛṣṇy a duchovním mistrem celého světa. Tento princip uznává veškerá védská literatura. Z autoritativních śāster lze citovat důkazy, které ukazují, jak se může člověk nízkého původu stát duchovním mistrem celého světa. Śrī Caitanya Mahāprabhu je považován za nejvelkodušnější osobnost, protože každému, kdo se kvalifikuje tím, že se stane Jeho upřímným služebníkem, rozdává skutečnou esenci védských písem.