Skip to main content

Text 112

Text 112

Texto

Verš

sad-guṇe, pāṇḍitye, sabāra priya — sanātana
yathā-yogya kṛpā-maitrī-gaurava-bhājana
sad-guṇe, pāṇḍitye, sabāra priya — sanātana
yathā-yogya kṛpā-maitrī-gaurava-bhājana

Palabra por palabra

Synonyma

sat-guṇe — en buenas cualidades; pāṇḍitye — en erudición; sabāra priya — querido a todos; sanātana — Sanātana Gosvāmī; yathā-yogya — como corresponde; kṛpā — misericordia; maitrī — amistad; gaurava — honor; bhājana — digno de ser ofrecido.

sat-guṇe — ohledně dobrých vlastností; pāṇḍitye — ohledně učenosti; sabāra priya — drahý každému; sanātana — Sanātana Gosvāmī; yathā-yogya — jak se sluší; kṛpā — milost; maitrī — přátelství; gaurava — úctu; bhājana — hoden obdržet.

Traducción

Překlad

Sanātana Gosvāmī era muy querido por todos debido a sus excelsas cualidades y su erudición. Por consiguiente, cada uno conforme a su posición, todos le ofrecieron misericordia, amistad y honores.

Sanātana Gosvāmī byl všem drahý díky svým vznešeným vlastnostem a učenosti. Podle svého postavení jej tedy obdařili svou milostí, přátelstvím a úctou.