Skip to main content

Texto 52

Text 52

Texto

Verš

haridāsa kahe, — “prabhu, cintā nā kariha
yavanera saṁsāra dekhi’ duḥkha nā bhāviha
haridāsa kahe, — “prabhu, cintā nā kariha
yavanera saṁsāra dekhi’ duḥkha nā bhāviha

Palabra por palabra

Synonyma

haridāsa kahe — Haridāsa contestó; prabhu — mi querido Señor; cintā kariha — no Te angusties; yavanera saṁsāra — la condición material de los yavanas; dekhi’ — al ver; duḥkha bhāviha — no estés triste.

haridāsa kahe — Haridāsa odpověděl; prabhu — můj drahý Pane; cintā kariha — netrap se; yavanera saṁsāra — hmotné podmínky yavanů; dekhi' — když vidíš; duḥkha bhāviha — nermuť se.

Traducción

Překlad

Haridāsa Ṭhākura contestó: «Mi querido Señor, no Te angusties. No Te sientas triste de ver la condición de los yavanas en la existencia material.

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Můj drahý Pane, netrap se. Nebuď nešťastný, když vidíš situaci yavanů v hmotné existenci.“

Significado

Význam

Estas palabras de Haridāsa Ṭhākura son las que corresponden a un devoto que ha dedicado vida y alma al servicio del Señor. Cuando el Señor Se siente triste debido a la condición de las almas caídas, el devoto Le consuela diciendo: «Mi querido Señor, no Te angusties». Eso es servicio. Todo el mundo debe adoptar la misión de Śrī Caitanya Mahāprabhu para tratar de aliviarle de la ansiedad que siente. Ése es verdadero servicio al Señor. Quien trata de aliviar la ansiedad de Śrī Caitanya Mahāprabhu por las almas caídas es ciertamente un devoto del Señor muy íntimo y querido. Blasfemar contra ese devoto que hace todo lo posible por propagar el culto de Śrī Caitanya Mahāprabhu es la mayor ofensa. Quien así actúa, lo único que va a conseguir es ser castigado por su envidia.

VÝZNAM: Tato slova Haridāse Ṭhākura se přesně hodí k oddanému, který svůj život zasvětil službě Pánu. Když je Pán nešťastný z podmínek, ve kterých žijí pokleslé duše, oddaný Ho uklidňuje slovy: „Můj drahý Pane, netrap se.“ To je služba. Každý by se měl ujmout mise Śrī Caitanyi Mahāprabhua a tak se snažit zmírnit Jeho trápení. To je opravdová služba Pánu. Ten, kdo se snaží ulehčit starosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua o pokleslé duše, je jistě velmi drahým a důvěrným oddaným Pána. Pomlouvat takového oddaného, který se ze všech sil snaží šířit učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua, je největší přestupek. Toho, kdo to dělá, čeká trest za jeho závist.