Skip to main content

Text 57

Text 57

Texto

Verš

kuṣṭhī-viprera ramaṇī,  pativratā-śiromaṇi,
pati lāgi’ kailā veśyāra sevā
stambhila sūryera gati,
  jīyāila mṛta pati,
tuṣṭa kaila mukhya tina-devā
kuṣṭhī-viprera ramaṇī,  pativratā-śiromaṇi,
pati lāgi’ kailā veśyāra sevā
stambhila sūryera gati,
  jīyāila mṛta pati,
tuṣṭa kaila mukhya tina-devā

Palabra por palabra

Synonyma

kuṣṭhī-viprera — de un brāhmaṇa que tenía la lepra; ramaṇī — la esposa; pati-vratā-śiromaṇi — la más casta de las mujeres castas; pati lāgi’ — para satisfacer al marido; kailā — hizo; veśyāra sevā — servicio a una prostituta; stambhila — detuvo; sūryera gati — el movimiento del Sol; jīyāila — revivió; mṛta pati — al marido muerto; tuṣṭa kaila — satisfizo; mukhya — las principales; tina-devā — tres deidades o semidioses.

kuṣṭhī-viprerabrāhmaṇy, který měl lepru; ramaṇī — manželka; pati-vratā-śiromaṇi — nejlepší z počestných žen; pati lāgi' — pro uspokojení svého manžela; kailā — odváděla; veśyāra sevā — službu prostitutce; stambhila — zastavila; sūryera gati — pohyb slunce; jīyāila — oživila; mṛta pati — mrtvého manžela; tuṣṭa kaila — uspokojila; mukhya — hlavní; tina-devā — tři božstva či polobohy.

Traducción

Překlad

«La esposa de un brāhmaṇa leproso se manifestó como la más casta de las mujeres castas sirviendo a una prostituta para satisfacer a su marido. De ese modo, detuvo el movimiento del Sol, trajo a la vida a su marido muerto y satisfizo a los tres principales semidioses [Brahmā, Viṣṇu y Maheśvara].

„Manželka jednoho brāhmaṇy sužovaného leprou se ukázala být nejpočestnější ženou, protože sloužila prostitutce, aby ta uspokojila jejího manžela. Podařilo se jí tak zastavit pohyb slunce, přivést mrtvého manžela k životu a uspokojit tři hlavní polobohy (Brahmu, Viṣṇua a Maheśvaru).“

Significado

Význam

El Āditya Purāṇa, el Mārkaṇḍeya Purāṇa y el Padma Purāṇa cuentan la historia de un brāhmaṇa leproso que tenía una esposa muy casta y fiel. El brāhmaṇa deseaba disfrutar de la compañía de una prostituta, de modo que su esposa se ofreció a ella como sirvienta, simplemente para atraer su atención hacia el servicio de su marido. Cuando la prostituta consintió en relacionarse con él, la esposa le llevó a su marido leproso. Al ver la castidad de su esposa, aquel leproso, hijo pecador de un brāhmaṇa, finalmente abandonó sus pecaminosas intenciones. Sin embargo, mientras regresaba a casa, tocó el cuerpo de Mārkaṇḍeya Ṛṣi, quien entonces le maldijo a morir al salir el Sol. La castidad de la mujer la había hecho muy poderosa; así, cuando supo de la maldición, hizo voto de detener el Sol. Por su fuerte determinación de servir a su marido, las tres deidades —Brahmā, Viṣṇu y Maheśvara— se sintieron muy felices, y le dieron la bendición de que su marido se curaría y volvería a la vida. En este verso se da ese ejemplo para subrayar que el devoto debe ocuparse exclusivamente en la satisfacción de Kṛṣṇa, libre de motivos personales. Eso hará de su vida un éxito.

Āditya Purāṇa, Mārkaṇḍeya Purāṇa a Padma Purāṇa vyprávějí o brāhmaṇovi trpícím leprou, který měl velmi ctnostnou a věrnou manželku. Jelikož si chtěl užívat s prostitutkou, jeho žena šla za ní a stala se její služkou, aby ji inspirovala ke službě svému manželovi. Prostitutka souhlasila, že se mu bude věnovat, a ta žena přivedla svého manžela. Když tento hříšný, leprou nakažený syn brāhmaṇy viděl počestnost své ženy, nakonec od svých hříšných záměrů upustil. Cestou domů se však dotkl těla Mārkaṇdeyi Ṛṣiho, a ten ho za to proklel, aby s východem slunce zemřel. Žena onoho brāhmaṇy byla díky své počestnosti nesmírně mocná, a když se o tomto prokletí dozvěděla, slíbila, že zastaví slunce. Za její pevné odhodlání sloužit manželovi s ní byla tři hlavní božstva – Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara – nadmíru spokojena a dala jí požehnání, že se manžel uzdraví a vrátí k životu. Tento příklad je zde uveden proto, aby se zdůraznilo, že oddaný by se měl věnovat výhradně činnostem určeným k uspokojení Kṛṣṇy, bez osobních motivů. Tak bude jeho život úspěšný.