Skip to main content

Text 31

Text 31

Texto

Verš

‘gaura-gopāla mantra’ tomāra cāri akṣara
aviśvāsa chāḍa, yei kariyācha antara”
‘gaura-gopāla mantra’ tomāra cāri akṣara
aviśvāsa chāḍa, yei kariyācha antara”

Palabra por palabra

Synonyma

gaura-gopāla mantra — el Gaura-gopāla mantra; tomāra — tuyo; cāri akṣara — formado por cuatro sílabas; aviśvāsa chāḍa — abandona tus dudas; yei — las cuales; kariyācha antara — has mantenido en tu mente.

gaura-gopāla mantra — Gaura-gopāla mantra; tomāra — tvoje; cāri akṣara — složená ze čtyř slabik; aviśvāsa chāḍa — zanech svých pochyb; yei — které; kariyācha antara — měl jsi v mysli.

Traducción

Překlad

«Tú cantas el Gaura-gopāla mantra, formado por cuatro sílabas. Ahora, por favor, abandona las dudas que han morado en ti.»

„Pronášíš Gaura-gopāla mantru, složenou ze čtyř slabik. Nyní se prosím vzdej těch pochyb, které v sobě máš.“

Significado

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura explica el Gaura-gopāla mantra en Su Amṛta-pravāha-bhāṣya. Para los adoradores de Śrī Gaurasundara, las cuatro sílabas gau-ra-aṅ-ga constituyen el Gaura mantra, pero los adoradores puros de Rādhā y Kṛṣṇa consideran que el Gaura-gopāla mantra son las cuatro sílabas rā-dhā kṛṣ-ṇa. Los vaiṣṇavas, sin embargo, no consideran a Śrī Caitanya Mahāprabhu distinto de Rādhā-Kṛṣṇa (śrī-kṛṣṇa-caitanya rādhā-kṛṣṇa nahe anya). Por lo tanto, quien canta el mantra «gauraṅga» y quien canta los nombres de Rādhā y Kṛṣṇa se hallan al mismo nivel.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura vysvětluje Gaura-gopāla mantru ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi. Ti, kdo uctívají Śrī Gaurasundaru, označují jako Gaura mantru čtyři slabiky gau-ra-aṅ-ga, ale ti, kdo uctívají Rādhu a Kṛṣṇu, považují za Gaura-gopāla mantru čtyři slabiky rā-dhā kṛṣ-ṇa. Vaiṣṇavové však vědí, že Śrī Caitanya Mahāprabhu a Rādhā-Kṛṣṇa se od sebe neliší (śrī-kṛṣṇa-caitanya rādhā-kṛṣṇa nahe anya). Ti, kdo pronášejí mantru „gaurāṅga“ a ti, kdo pronášejí jména Rādhy a Kṛṣṇy, jsou proto na stejné úrovni.