Skip to main content

Text 129

Text 129

Texto

Verš

śuṣka bāṅśera lāṭhikhāna,eta kare apamāna,
ei daśā karila, gosāñi
nā sahi’ ki karite pāri,
tāhe rahi mauna dhari’,
corāra māke ḍāki’ kāndite nāi
śuṣka bāṅśera lāṭhikhāna,eta kare apamāna,
ei daśā karila, gosāñi
nā sahi’ ki karite pāri,
tāhe rahi mauna dhari’,
corāra māke ḍāki’ kāndite nāi

Palabra por palabra

Synonyma

śuṣka — seca; bāṅśera — de bambú; lāṭhi-khāna — una caña; eta — esa; kare apamāna — insulta; ei — ésa; daśā — condición; karila — ha hecho; gosāñi — el amo; sahi’ — no tolerar; ki — qué; karite pāri — podemos hacer; tāhe — en ese momento; rahi — permanecemos; mauna dhari’ — guardando silencio; corāra — de un ladrón; māke — para la madre; ḍāki’ — llamando; kāndite — llorar; nāi — no es posible.

śuṣka — suchý; bāṅśera — bambusový; lāṭhi-khāna — prut; eta — tento; kare apamāna — uráží; ei — tento; daśā — stav; karila — učinil; gosāñi — pán; sahi' — nesnášející; ki — co; karite pāri — můžeme dělat; tāhe — tehdy; rahi — zůstaneme; mauna dhari' — zachovávající mlčení; corāra — zloděje; māke — pro matku; ḍāki' — volající; kāndite — plakat; nāi — není možné.

Traducción

Překlad

«Esa flauta no es más que una caña de bambú seca, pero actúa como nuestro amo y nos insulta de tantas formas que nos pone en una situación muy difícil. ¿Qué podemos hacer, más que tolerarlo? La madre de un ladrón no puede clamar pidiendo justicia cuando castigan a su hijo. Por eso, simplemente nos callamos.

„Tato flétna sice není nic jiného než suchý bambusový prut, ale přesto se stává naším pánem, který nás tolika způsoby uráží, že nás přivádí do úzkých. Co můžeme dělat jiného, než to snášet? Zlodějova matka se nemůže hlasitým pláčem dožadovat spravedlnosti, když je zloděj potrestán. Proto jednoduše mlčíme.“