Skip to main content

Text 112

Text 112

Texto

Verš

sakala jīvera tiṅho haye antaryāmī
jagat-pālaka tiṅho jagatera svāmī
sakala jīvera tiṅho haye antaryāmī
jagat-pālaka tiṅho jagatera svāmī

Palabra por palabra

Synonyma

sakala — todas; jīvera — de las entidades vivientes; tiṅho — Él; haye — es; antaḥ-yāmī — la Superalma; jagat-pālaka — el sustentador del mundo material; tiṅho — Él; jagatera svāmī — el Señor del mundo material.

sakala — všech; jīvera — živých bytostí; tiṅho — On; haye — je; antaḥ-yāmī — Nadduše; jagat-pālaka — udržovatel hmotného světa; tiṅho — On; jagatera svāmī — Pán hmotného světa.

Traducción

Překlad

Él es la Superalma de todas las entidades vivientes. Él mantiene este mundo material, y es su Señor.

On je Nadduší všech živých bytostí, udržuje tento hmotný svět a je jeho Pánem.

Significado

Význam

El Laghu-bhāgavatāmṛta (Pūrva 2.36-42) da la siguiente descripción del Viṣṇuloka de este universo, citando el Viṣṇu-dharmottara: «Sobre Rudraloka, el planeta de Śiva, está el planeta llamado Viṣṇuloka, de 650.000 kilómetros de circunferencia, que es inaccesible a todo ser viviente mortal. Sobre ese Viṣṇuloka, al este del monte Sumeru, hay una isla dorada llamada Mahā-Viṣṇuloka, en el océano de agua salada. Brahmā y otros semidioses van allí a veces a visitar al Señor Viṣṇu. Viṣṇu yace allí con la diosa de la fortuna, y se dice que durante los cuatro meses de la estación de las lluvias, Él disfruta durmiendo en aquel lecho de Śeṣa Nāga. Al este del Sumeru está el océano de leche, en el que hay una ciudad blanca en una isla blanca donde se puede ver al Señor sentado con Su consorte, Lakṣmījī, en un trono de Śeṣa. Este aspecto de Viṣṇu también disfruta durmiendo durante los cuatro meses de la estación de las lluvias. El Śvetadvīpa que está en el océano de leche está situado justo al sur del océano de sal. Se calcula que el área de Śvetadvīpa es de 500.000 kilómetros cuadrados. Esta isla trascendentalmente hermosa está adornada con árboles de deseos para complacer a Viṣṇu y a Su consorte». Hay referencias a Śvetadvīpa en el Brahmāṇḍa Purāṇa, el Viṣṇu Purāṇa, el Mahābhārata y el Padma Purāṇa, y existe la siguiente referencia en el Śrīmad-Bhāgavatam (11.15.18):

Laghu-bhāgavatāmṛta (Pūrva 2.36–42) popisuje v citátu pocházejícím z Viṣṇu-dharmottary Viṣṇuloku v tomto vesmíru takto: „Nad Rudralokou, planetou Pána Śivy, se nachází planeta, která se jmenuje Viṣṇuloka. Její obvod je 640 000 kilometrů a žádný smrtelník tam nemá přístup. Nad touto Viṣṇulokou, východně od hory Sumeru, je v oceánu slané vody zlatý ostrov jménem Mahā-Viṣṇuloka. Tam někdy chodí Pán Brahmā a další polobozi navštívit Pána Viṣṇua. Pán Viṣṇu tam leží s bohyní štěstí a říká se, že si během čtyř měsíců období dešťů užívá spánku na Śeṣa-nāgovi, který Mu slouží jako lůžko. Na východ od hory Sumeru se rozkládá oceán mléka, ve kterém na bílém ostrově stojí bílé město, kde lze Pána vidět spolu s Jeho společnicí Lakṣmījī, jak sedí na Śeṣovi v podobě trůnu. V této podobě si Viṣṇu také užívá spánku během čtyř měsíců deštivého období. Śvetadvīp v oceánu mléka leží na jih od oceánu slané vody. Je vypočítáno, že oblast Śvetadvīpu se rozprostírá na ploše o rozloze 512 000 čtverečních kilometrů. Tento transcendentálně krásný ostrov zkrášlují pro potěšení Pána Viṣṇua a Jeho choti stromy plnící všechna přání.“ Zmínky o Śvetadvīpu lze nalézt v Brahmāṇḍa Purāṇě, Viṣṇu Purāṇě, Mahābhāratě a Padma Purāṇě a následující zmínka je ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.15.18):

śvetadvīpa-patau cittaṁśuddhe dharma-maye mayi
dhārayañ chvetatāṁ yāti
ṣaḍ-ūrmi-rahito naraḥ
śvetadvīpa-patau cittaṁ
śuddhe dharma-maye mayi
dhārayañ chvetatāṁ yāti
ṣaḍ-ūrmi-rahito naraḥ

«Mi querido Uddhava, puede que tú sepas que Mi forma trascendental de Viṣṇu en Śvetadvīpa es idéntica a Mí en divinidad. Todo el que situé al Señor de Śvetadvīpa en su corazón podrá sobrepasar las penas de las seis tribulaciones materiales: hambre, sed, nacimiento, muerte, lamentación e ilusión. De esta manera se puede alcanzar la forma trascendental original».

„Můj drahý Uddhavo, věz, že Moje transcendentální podoba Viṣṇua na Śvetadvīpu je se Mnou duchovně totožná. Každý, kdo tohoto Pána Śvetadvīpu pojme do svého srdce, může překonat bolesti šesti druhů hmotného utrpení: hladu, žízně, zrození, smrti, nářku a iluze. Tak může získat svoji původní transcendentální podobu.“