Skip to main content

Text 12

Text 12

Texto

Verš

dāsa-sakhā-pitā-mātā-kāntā-gaṇa lañā
vraje krīḍā kare kṛṣṇa premāviṣṭa hañā
dāsa-sakhā-pitā-mātā-kāntā-gaṇa lañā
vraje krīḍā kare kṛṣṇa premāviṣṭa hañā

Palabra por palabra

Synonyma

dāsa — sirvientes; sakhā — amigos; pitā-mātā — padre y madre; kāntā-gaṇa — amantes; lañā — tomando; vraje — en Vraja; krīḍā kare — juega; kṛṣṇa — el Señor Kṛṣṇa; prema-āviṣṭa — absorto en amor; hañā — estando.

dāsa — služebníci; sakhā — přátelé; pitā-mātā — otec a matka; kāntā-gaṇa — milenky; lañā — beroucí; vraje — ve Vradži; krīḍā kare — baví se; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; prema-āviṣṭa — pohroužený v lásce; hañā — jsoucí.

Traducción

Překlad

Absorto en este amor trascendental, el Señor Śrī Kṛṣṇa disfruta en Vraja con Sus dedicados sirvientes, amigos, padres y amantes conyugales.

Pán Śrī Kṛṣṇa si ve Vradži užívá se svými oddanými služebníky, přáteli, rodiči a milenkami, pohroužený v transcendentální lásce.

Significado

Význam

La venida del Señor Śrī Kṛṣṇa, la Absoluta Personalidad de Dios, encierra un gran propósito. En la Bhagavad-gītā se dice que aquél que conoce la verdad acerca del advenimiento de Śrī Kṛṣṇa y Sus diversas actividades es liberado al momento, y no necesita caer de nuevo a esta existencia de nacimiento y muerte tras abandonar su actual cuerpo material. En otras palabras, quien comprende verdaderamente a Kṛṣṇa, hace de su vida una perfección. La vida imperfecta se realiza en la existencia material de cinco formas diferentes que compartimos con todos en el mundo material: neutralidad, servidumbre, amistad, amor filial y amor entre marido y mujer o amante y amado. Estas cinco agradables formas de relación que hay en el mundo material son reflejos desvirtuados de las relaciones que se dan con la Absoluta Personalidad de Dios en la naturaleza trascendental. Esta Personalidad Absoluta, Śrī Kṛṣṇa, desciende para revivir las cinco relaciones eternamente existentes. Así, hace manifiestos Sus pasatiempos trascendentales en Vraja, para que la gente se sienta atraída por aquella esfera de actividades, y abandone sus relaciones de imitación con lo mundano. Entonces, tras haber exhibido plenamente esas actividades, el Señor desaparece.

Sestoupení Śrī Kṛṣṇy, Absolutní Osobnosti Božství, je zcela záměrné. V Bhagavad-gītě je řečeno, že ten, kdo zná pravdu o zjevení Pána Kṛṣṇy a Jeho různých činnostech, je okamžitě osvobozen a nemusí po opuštění svého současného hmotného těla znovu poklesnout na úroveň existence, která se vyznačuje rozením a umíráním. Jinými slovy, ten, kdo Kṛṣṇu skutečně pozná, dovede svůj život k dokonalosti. Nedokonalý život realizujeme v hmotné existenci v pěti různých vztazích, které tu s každým sdílíme: neutralitě, služebnictví, přátelství, rodičovské lásce a milostné lásce mezi manželem a manželkou nebo milencem a milenkou. Těchto pět vztahů, kterých si v hmotném světě užíváme, je zvráceným odrazem vztahů s Absolutní Osobností Božství, jež existují na transcendentální úrovni. Śrī Kṛṣṇa, Absolutní Osobnost, sestupuje proto, aby těchto pět věčně existujících vztahů oživil. Své transcendentální zábavy ve Vradži tedy projevuje z toho důvodu, aby lidé mohli být k této úrovni jednání přitahováni, a mohli zanechat napodobování těchto vztahů na světské úrovni. Poté, co Pán všechny tyto činnosti plně projeví, odejde.