Skip to main content

Text 294

ТЕКСТ 294

Texto

Текст

sei vrajeśvara — ihaṅ jagannātha pitā
sei vrajeśvarī — ihaṅ śacīdevī mātā
сеи враджевара — иха джаганнтха пит
сеи враджеварӣ — иха ачӣдевӣ мт

Palabra por palabra

Пословный перевод

sei — ese; vrajeśvara — rey de Vraja; ihaṅ — ahora; jagannātha — Jagannātha Miśra; pitā — el padre de Śrī Caitanya Mahāprabhu; sei — esa; vrajeśvarī — reina de Vraja; ihaṅ — ahora; śacīdevī — Śacīdevī; mātā — la madre de Śrī Caitanya Mahāprabhu.

сеи — этот; враджевара — царь Враджи; иха — сейчас; джаганнтха — Джаганнатха Мишра; пит — отец Господа Чайтаньи Махапрабху; сеи — та; враджеварӣ — царица Враджи; иха — сейчас; ачӣдевӣ — Шримати Шачидеви; мт — мать Шри Чайтаньи Махапрабху.

Traducción

Перевод

Padre Nanda, el rey de Vrajabhūmi, es ahora Jagannātha Miśra, el padre de Caitanya Mahāprabhu. Y madre Yaśodā, la reina de Vrajabhūmi, es ahora Śacīdevī, la madre de ŚrīCaitanya.

Махараджа Нанда, царь Враджабхуми, стал Джаганнатхой Мишрой, отцом Чайтаньи Махапрабху. А Яшодамайи, царица Враджабхуми, стала Шачидеви, матерью Господа Чайтаньи.