Skip to main content

Text 16

Text 16

Texto

Verš

tabe nityānanda-gosāñira vyāsa-pūjana
nityānandāveśe kaila muṣala dhāraṇa
tabe nityānanda-gosāñira vyāsa-pūjana
nityānandāveśe kaila muṣala dhāraṇa

Palabra por palabra

Synonyma

tabe — a continuación; nityānanda — Nityānanda; gosāñira — del Señor; vyāsa-pūjana — adorando a Vyāsadeva o al maestro espiritual; nityānanda-āveśe — en el éxtasis de volverse Nityānanda; kaila — hizo; muṣala dhāraṇa — llevando un arma parecida a un arado llamada muṣala.

tabe — potom; nityānanda — Nityānanda; gosāñira — Pána; vyāsa-pūjana — uctívání Vyāsadevy nebo duchovního mistra; nityānanda-āveśe — v extázi jako Nityānanda; kaila — dělal; muṣala dhāraṇa — držící muṣalu, zbraň podobnou pluhu.

Traducción

Překlad

Nityānanda Prabhu dispuso entonces lo necesario para ofrecer Vyāsa-pūjā, la adoración al maestro espiritual, en honor de Śrī Gaurasundara. Pero Śrī Caitanya, en el éxtasis de ser Nityānanda Prabhu, llevaba el arma llamada musala que parece un arado.

Nityānanda Prabhu potom zařídil pro Pána Śrī Gaurasundara Vyāsa-pūju neboli uctívání duchovního mistra. Pán Caitanya v extázi, kdy se považoval za Nityānandu Prabhua, držel pluhu podobnou zbraň zvanou muṣala.

Significado

Význam

Por orden de Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nityānanda Prabhu dispuso el Vyāsa-pūjā del Señor en la noche de Luna llena. Tomó las disposiciones para el Vyāsa-pūjā, o guru-pūjā, por mediación de Vyāsadeva. Puesto que Vyāsadeva es el guru o maestro espiritual original de todos aquellos que siguen los principios védicos, la adoración del maestro espiritual se llama Vyāsa-pūjā. Nityānanda Prabhu tomó las disposiciones para celebrar el Vyāsa-pūjā, y el saṅkīrtana continuaba, pero cuando intentó poner un collar de flores sobre los hombros de Śrī Caitanya Mahāprabhu, Se vio a Sí mismo en Śrī Caitanya. No hay diferencia alguna entre la posición espiritual de Śrī Caitanya Mahāprabhu y la de Nityānanda Prabhu, o entre la de Kṛṣṇa y la de Balarāma. Todos Ellos no son sino manifestaciones diferentes de la Suprema Personalidad de Dios. Durante esa ceremonia especial, todos los devotos del Señor Caitanya Mahāprabhu pudieron comprender que no hay diferencia entre el Señor Caitanya y Nityānanda Prabhu.

Na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua uspořádal Nityānanda Prabhu v noci za úplňku pro Pána Vyāsa-pūju. Zorganizoval Vyāsa-pūju neboli guru-pūju za pomoci Śrīvāse Ṭhākura. Jelikož je Vyāsadeva původní guru (duchovní mistr) všech, kdo následují védské zásady, nazývá se uctívání duchovního mistra Vyāsa-pūjā. Během Vyāsa-pūji probíhal saṅkīrtan, a když se Nityānanda Prabhu snažil pověsit Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi na krk girlandu, uviděl v Pánu Caitanyovi sám sebe. V duchovním postavení Pána Caitanyi Mahāprabhua a Nityānandy Prabhua neboli Kṛṣṇy a Balarāmy není žádný rozdíl. Oba jsou pouze různými projevy Nejvyšší Osobnosti Božství. Během tohoto zvláštního obřadu mohli všichni oddaní Pána Caitanyi Mahāprabhua pochopit, že Pán Caitanya a Nityānanda Prabhu se od sebe neliší.