Skip to main content

Text 18

Text 18

Texto

Verš

mahotsava kara, saba bolāha brāhmaṇa
āji dina bhāla, — kariba nāma-karaṇa
mahotsava kara, saba bolāha brāhmaṇa
āji dina bhāla, — kariba nāma-karaṇa

Synonyms

Synonyma

mahotsava — un festival; kara — celebrar; saba — todos; bolāha — llamar; brāhmaṇa — los brāhmaṇas; āji — hoy; dina — día; bhāla — auspicioso; kariba — llevaré a cabo; nāma-karaṇa — la ceremonia de concesión de nombre.

mahotsava — slavnost; kara — uspořádej; saba — všechny; bolāha — zavolej; brāhmaṇabrāhmaṇy; āji — dnes; dina — den; bhāla — příznivý; kariba — vykonám; nāma-karaṇa — obřad pojmenování dítěte.

Translation

Překlad

«Propongo que celebremos la ceremonia de concesión de nombre. Debemos realizar un festival e invitar a losbrāhmaṇas, porque hoy es un día muy auspicioso.

„Navrhuji provést obřad pojmenování dítěte. Měli bychom uspořádat slavnost a pozvat brāhmaṇy, protože dnešní den je velice příznivý.“

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Es un principio védico celebrar un festival relacionado con Nārāyaṇa y los brāhmaṇas. El dar a un niño un nombre determinado figura entre los ritos de purificación conocidos como daśa-vidha-saṁskāra, y el día en que se lleva a cabo esta ceremonia hay que celebrar un festival adorando a Nārāyaṇa y distribuyendo prasādam, principalmente a los brāhmaṇas.

Védskou zásadou je pořádat slavnosti ve vztahu s Nārāyaṇem a brāhmaṇy. Dát dítěti určité jméno patří k očistným procesům známým jako daśa-vidha-saṁskāra a v den tohoto obřadu by se měla uspořádat slavnost spojená s uctíváním Nārāyaṇa a rozdáváním prasādam, hlavně mezi brāhmaṇy.

Cuando Nīlāmbara Cakravartī, Śacīmātā y Jagannātha Miśra comprendieron de las marcas en los pies de loto del Señor que el niño Nimāi no era un niño corriente sino una encarnación de Nārāyāṇa, decidieron que aquel mismo día, que era muy auspicioso, debían celebrar el festival de la ceremonia de concesión de nombre. A este respecto, podemos ver especialmente cómo se confirma una encarnación de la Suprema Personalidad de Dios por Sus marcas corporales, Sus actividades y la predicción de los śāstras. Mediante evidencias objetivas, se puede aceptar a alguien como encarnación de Dios, no de un modo caprichoso o por los votos de bribones e insensatos. En Bengala ha habido muchas falsas encarnaciones desde el advenimiento de Śrī Caitanya, pero cualquier devoto imparcial o cualquier hombre instruido puede comprender que a Śrī Caitanya Mahāprabhu se Le aceptó como encarnación de Kṛṣṇa, no por una votación popular, sino por la evidencia de los śāstras y de eruditos fidedignos. No eran hombres ordinarios los que aceptaron a Śrī Caitanya Mahāprabhu como Suprema Personalidad de Dios. Al principio, comprobaron Su identidad sabios eruditos como Nīlāmbara Cakravartī, y más tarde, los Seis Gosvāmīs, especialmente Śrīla Jīva Gosvāmī y Śrīla Rūpa Gosvāmī, y muchos otros sabios eruditos confirmaron todas Sus actividades, con evidencias de los śāstras. Una encarnación de Dios lo es desde el mismo principio de Su vida. No es que practicando la meditación alguien se convierta, de pronto, en una encarnación de Dios. Semejantes encarnaciones falsas son para insensatos y bribones, no para hombres en su sano juicio.

Když Nīlāmbara Cakravartī, Śacīmātā a Jagannātha Miśra ze znaků na Pánových lotosových nohách pochopili, že Nimāi není obyčejné dítě, ale inkarnace Nārāyaṇa, rozhodli se, že ještě ten den, který byl velice příznivý, vykonají slavnostní obřad pojmenování dítěte. V této souvislosti si můžeme povšimnout toho, jak je Nejvyšší Osobnost Božství identifikována podle tělesných znaků, podle svých činností a podle předpovědí śāster. Přijmout někoho jako inkarnaci Boha lze na základě konkrétních důkazů, a ne z rozmaru nebo podle hlasování darebáků a hlupáků. V Bengálsku se od dob zjevení Pána Caitanyi objevilo mnoho nepravých inkarnací, ale každý nestranný oddaný nebo učený člověk může pochopit, že Pán Caitanya Mahāprabhu byl uznán za inkarnaci Kṛṣṇy ne na základě hlasování, ale podle důkazů śāster a pravých učenců. Nebyli to obyčejní lidé, kdo přijali Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako Nejvyšší Osobnost Božství. Na počátku určili Jeho totožnost učenci, jako byl Nīlāmbara Cakravartí, a později potvrdilo všechny Jeho činnosti šest Gosvāmīch, zvláště Śrīla Jīva Gosvāmī a Śrīla Rūpa Gosvāmī, a mnoho dalších učenců i s odkazy ze śāster. Inkarnace Boha je inkarnací od samého začátku svého života, a ne že se člověk najednou inkarnací stane svým meditováním. Tyto falešné inkarnace tu jsou pro hlupáky a darebáky, ne pro rozumné lidi.