Skip to main content

Text 63

Text 63

Texto

Verš

bhavad-vidhā bhāgavatās
tīrtha-bhūtāḥ svayaṁ vibho
tīrthī-kurvanti tīrthāni
svāntaḥ-sthena gadā-bhṛtā
bhavad-vidhā bhāgavatās
tīrtha-bhūtāḥ svayaṁ vibho
tīrthī-kurvanti tīrthāni
svāntaḥ-sthena gadā-bhṛtā

Palabra por palabra

Synonyma

bhavat — su gracia; vidhāḥ — como; bhāgavatāḥ — devotos; tīrtha — lugares sagrados de peregrinaje; bhūtāḥ — existir; svayam — en sí mismos; vibho — ¡oh, todopoderoso!; tīrthī-kurvanti — convierte en lugares sagrados de peregrinaje; tīrthāni — los lugares sagrados; sva-antaḥ-sthena — estando situado en sus corazones; gadā-bhṛtā — por la Personalidad de Dios.

bhavat — ty, vznešený; vidhāḥ — jako; bhāgavatāḥ — oddaní; tīrtha — svatá poutní místa; bhūtāḥ — existující; svayam — sami; vibho — ó mocný; tīrthī-kurvanti — mění na svatá poutní místa; tīrthāni — svatá místa; sva-antaḥ-sthena — sídlící v jejich srdcích; gadā-bhṛtā — Osobností Božství.

Traducción

Překlad

«Los santos de tu categoría son en sí mismos lugares de peregrinación. A causa de su pureza, son compañeros constantes del Señor y, por lo tanto, pueden purificar incluso los lugares de peregrinación.»

„Velcí světci, jako jsi ty, jsou sami o sobě poutními místy. Díky své čistotě jsou neustálými společníky Pána, a proto jsou schopni očišťovat dokonce i poutní místa.“

Significado

Význam

En este verso del Śrīmad-Bhāgavatam (1.13.10), Mahārāja Yudhiṣṭhira le habla a Vidura, santo tío suyo que le visitaba tras haber peregrinado por diversos lugares sagrados. Mahārāja Yudhiṣṭhira dijo a Vidura que los devotos puros como él son lugares sagrados personificados, porque la Suprema Personalidad de Dios está siempre con ellos en su corazón. Relacionándose con ellos, los pecadores son liberados de sus reacciones pecaminosas y, por tanto, dondequiera que vaya un devoto puro, es un lugar sagrado de peregrinación. La importancia de los lugares sagrados se debe a la presencia en ellos de devotos puros.

Tento verš je uveden ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.13.10) – Mahārāja Yudhiṣṭhira oslovil Viduru, když tohoto svého svatého strýce vítal po jeho návratu ze svatých poutních míst. Mahārāja Yudhiṣṭhira řekl Vidurovi, že čistí oddaní, jako je on, jsou zosobněním svatých míst, protože Nejvyšší Osobnost Božství je vždy s nimi, v jejich srdcích. Hříšní lidé se v jejich společnosti očistí od reakcí za své hříchy, takže kamkoliv čistý oddaný přijde, tam je svaté poutní místo. Svatá místa jsou důležitá díky tomu, že se tam zdržují čistí oddaní.