Skip to main content

TEXT 15

TEXT 15

Texto

Verš

jñāna-yajñena cāpy anye
yajanto mām upāsate
ekatvena pṛthaktvena
bahudhā viśvato-mukham
jñāna-yajñena cāpy anye
yajanto mām upāsate
ekatvena pṛthaktvena
bahudhā viśvato-mukham

Palabra por palabra

Synonyma

jñāna-yajñena — mediante el cultivo de conocimiento; ca — también; api — ciertamente; anye — otros; yajantaḥ — sacrificando; mām — a Mí; upāsate — adoran; ekatvena — en la unidad; pṛthaktvena — en la dualidad; bahudhā — en la diversidad; viśvataḥ-mukham — y en la forma universal.

jñāna-yajñena — rozvíjením poznání; ca — také; api — jistě; anye — jiní; yajantaḥ — obětující; mām — Mně; upāsate — uctívání; ekatvena — v jednotě; pṛthaktvena — v dvojnosti; bahudhā — v rozmanitosti; viśvataḥ-mukham — a ve vesmírné podobě.

Traducción

Překlad

Otros, que hacen sacrificio mediante el cultivo de conocimiento, adoran al Señor Supremo como aquel que no tiene igual, como aquel que se ha diversificado en muchos, y como la forma universal.

Jiní, kteří podstupují oběť rozvíjení poznání, uctívají Mě, Nejvyššího Pána, jako jednotu, rozmanitost v mnoha nebo vesmírnou podobu.

Significado

Význam

Este verso constituye el resumen de los versos anteriores. El Señor le dice a Arjuna que aquellos que solo siguen el proceso de conciencia de Kṛṣṇa y que no conocen nada aparte de Kṛṣṇa, reciben el nombre de mahātmās; sin embargo, hay otras personas que no están precisamente en la posición de mahātmā, pero que también adoran a Kṛṣṇa, aunque de diferentes maneras. A algunos de ellos ya se los ha descrito como los afligidos, los necesitados, los indagadores y aquellos que se dedican al cultivo de conocimiento. Pero hay otros que son aún más bajos, y a ellos se los divide en tres grupos: (1) aquel que se adora a sí mismo considerando que él y el Señor Supremo son uno, (2) aquel que inventa una forma del Señor Supremo y la adora, y (3) aquel que acepta la forma universal, el viśva-rūpa de la Suprema Personalidad de Dios, y la adora. De estos tres, los más bajos de todos, aquellos que se adoran a sí mismos como el Señor Supremo y que creen que son monistas, son los que más abundan. Esa gente cree que es el Señor Supremo, y en ese estado de conciencia se adoran a sí mismos. Esto también es un tipo de adoración de Dios, pues ellos pueden entender que no son el cuerpo material sino que de hecho son alma espiritual; al menos ese sentido impera. Por lo general, los impersonalistas adoran al Señor Supremo de ese modo. La segunda clase comprende a los adoradores de los semidioses, aquellos que, mediante la imaginación, consideran que cualquier forma es la forma del Señor Supremo. Y la tercera clase comprende a aquellos que no pueden concebir nada más allá de la manifestación de este universo material. Ellos consideran que el universo es la entidad u organismo supremo, y lo adoran. El universo también es una forma del Señor.

Tento verš shrnuje verše předchozí. Pán říká Arjunovi, že osoby výlučně si vědomé Kṛṣṇy a neznající nic než Kṛṣṇu jsou mahātmové. Jsou však ještě jiní oddaní, kteří se nenacházejí zcela na úrovni mahātmů, ale také Kṛṣṇu uctívají, a to různými způsoby. Někteří z nich již byli popisováni jako soužení, postrádající peníze, zvídaví a rozvíjející poznání. Na nižších úrovních jsou však ještě další tři druhy uctívajících: 1. ten, kdo uctívá sám sebe jako totožného s Nejvyšším Pánem; 2. ten, kdo si vymyslí nějakou podobu Nejvyššího Pána, kterou pak uctívá; a 3. ten, kdo jako svrchovanou uctívá vesmírnou podobu, viśva-rūpu Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejníže stojící z těchto tří — ti, kteří se považují za monisty a uctívají se jako Nejvyšší — silně převládají. Pokládají se za Nejvyššího Pána a s tímto smýšlením uctívají sami sebe. I to je určitý druh uctívání Boha, neboť většinou chápou, že nejsou hmotným tělem, ale duší, která je duchovní povahy; přinejmenším toto pochopení převažuje. Impersonalisté zpravidla uctívají Nejvyššího Pána tímto způsobem. Do druhé skupiny patří uctívatelé polobohů či ti, kdo na základě vlastních představ považují jakoukoliv podobu za podobu Nejvyššího Pána. A do třetí skupiny patří ti, kdo nedovedou pojmout nic vyššího než projevený hmotný vesmír. Považují vesmír za nejvyšší organismus či entitu a uctívají jej. Vesmír je také podobou Pána.