Skip to main content

TEXT 24

VERŠ 24

Texto

Verš

agnir jyotir ahaḥ śuklaḥ
ṣaṇ-māsā uttarāyaṇam
tatra prayātā gacchanti
brahma brahma-vido janāḥ
agnir jyotir ahaḥ śuklaḥ
ṣaṇ-māsā uttarāyaṇam
tatra prayātā gacchanti
brahma brahma-vido janāḥ

Synonyms

Synonyma

agniḥ — fuego; jyotiḥ — luz; ahaḥ — día; śuklaḥ — la quincena blanca; ṣaṭ-māsāḥ — los seis meses; uttara-ayanam — cuando el Sol pasa al lado norte; tatra — ahí; prayātāḥ — aquellos que mueren; gacchanti — van; brahma — al Absoluto; brahma-vidaḥ — que conocen al Absoluto; janāḥ — personas.

agniḥ — oheň; jyotiḥ — svetlo; ahaḥ — vo dne; śuklaḥ — počas svetlých štrnástich dní; ṣaṭ-māsāḥ — v šiestich mesiacoch; uttara-ayanam — keď Slnko putuje na severnej strane; tatra — tam; prayātāḥ — tí, ktorí odchádzajú; gacchanti — idú; brahma — do absolútna; brahma-vidaḥ — tí, ktorí poznajú absolútno; janāḥ — osoby.

Translation

Překlad

Aquellos que conocen al Brahman Supremo llegan a ese Supremo yéndose del mundo durante la influencia del dios del fuego, durante la luz, en un momento auspicioso del día, durante la quincena de la Luna creciente o durante los seis meses en que el Sol viaja por el norte.

Ak ľudia poznajúci Najvyšší Brahman odchádzajú zo sveta v dobe ovplyvnenej bohom ohňa, za svetla, v priaznivom okamihu dňa, počas štrnástich dní dorastania Mesiaca a šiestich mesiacov, keď Slnko putuje na sever, dosiahnu Brahman.

Purport

Význam

Cuando se mencionan el fuego, la luz, el día y la quincena de la Luna, se sobrentiende que por sobre todos ellos hay diversas deidades regentes que organizan todo para el paso del alma. A la hora de la muerte, la mente lo transporta a uno por la senda que lleva a una nueva vida. Si uno abandona el cuerpo en el momento que se señaló antes, ya sea por accidente o por disposición, le es posible llegar al brahma-jyotir impersonal. Los místicos que están adelantados en la práctica del yoga pueden planear en qué momento y lugar van a dejar el cuerpo. Los demás no tienen ningún control sobre ello; si por accidente se van en un momento auspicioso, entonces no regresarán al ciclo del nacimiento y la muerte, pero si no es así, hay muchas probabilidades de que tengan que regresar. Sin embargo, para el devoto puro en estado de conciencia de Kṛṣṇa no hay el temor de que pueda regresar, ya sea que abandone el cuerpo en un momento auspicioso o inauspicioso, por accidente o por disposición.

V tomto verši je zmienka o ohni, svetle, dni a Mesiaci. Mali by sme vedieť, že tieto elementy ovládajú jednotliví polobohovia, ktorí umožňujú putovanie duše. V momente smrti sa jīva s pomocou mysle premiestni na miesto jej ďalšieho života. Keď chtiac-nechtiac opustí telo v horeuvedenom čase, môže prísť do neosobného brahmajyoti. Mystici, ktorí sú pokročilí v yoge, si môžu vybrať vhodný čas a miesto na opustenie tela. Späť do kolobehu životov sa nevrátia ani tí, ktorí túto schopnosť nemajú, ale zomrú náhodou v priaznivom okamihu. Inak je takmer isté, že sa budú musieť vrátiť. Čistí oddaní vedomí si Kṛṣṇu sa však nemusia obávať, že by sa museli vrátiť do hmotného sveta, aj keď opustia telo v nepriaznivej chvíli, chtiac či nechtiac.