Skip to main content

TEXT 27

VERŠ 27

Texto

Verš

icchā-dveṣa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti paran-tapa
icchā-dveṣa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti paran-tapa

Palabra por palabra

Synonyma

icchā — deseo; dveṣa — y odio; samutthena — que surgen del; dvandva — de la dualidad; mohena — mediante la ilusión; bhārata — ¡oh, vástago de Bharata!; sarva — todas; bhūtāni — las entidades vivientes; sammoham — en el seno de la ilusión; sarge — mientras nacen; yānti — van; param-tapa — ¡oh, conquistador de los enemigos!

icchā — prianie; dveṣa — a nenávisť; samutthena — vzniká; dvandva — dualita; mohena — klam; bhārata — ó, potomok Bharatov; sarva — všetky; bhūtāni — živé bytosti; sammoham — v klame; sarge — pri narodení; yānti — idú; parantapa — ó, hubiteľ nepriateľov.

Traducción

Překlad

¡Oh, vástago de Bharata!, ¡oh, conquistador del enemigo!, todas las entidades vivientes nacen en el seno de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del deseo y el odio.

Ó, Bharatovec, hubiteľ nepriateľov, všetky živé bytosti sa rodia do sveta klamu a sú zmätené dualitou, ktorá vzniká z túžby a nenávisti.

Significado

Význam

La verdadera posición constitucional de la entidad viviente es la de estar subordinada al Señor Supremo, quien es conocimiento puro. Cuando uno es engañado y por ello se separa de ese conocimiento puro, queda controlado por la energía ilusoria y no puede entender a la Suprema Personalidad de Dios. La energía ilusoria se manifiesta en la dualidad del deseo y el odio. Debido al deseo y el odio, la persona ignorante quiere volverse uno con el Señor Supremo, y envidia a Kṛṣṇa como Suprema Personalidad de Dios. Los devotos puros, quienes no están engañados ni contaminados por el deseo y el odio, pueden entender que el Señor Śrī Kṛṣṇa aparece por medio de Sus potencias internas, pero aquellos que están engañados por la dualidad y la nesciencia, creen que a la Suprema Personalidad de Dios la crean las energías materiales. Ese es su infortunio. Las personas así de engañadas se caracterizan por morar en las dualidades de honor y deshonor, desdicha y felicidad, hombre y mujer, bueno y malo, placer y dolor, etc., pensando: «Esta es mi esposa; esta es mi casa; soy el amo de esta casa; soy el esposo de esta mujer». Esas son las dualidades producto de la ilusión. Aquellos que están así de engañados por las dualidades son completamente necios, a raíz de lo cual no pueden entender a la Suprema Personalidad de Dios.

Skutočným postavením živej bytosti je podriadiť sa Najvyššiemu Pánovi, ktorý je čistým poznaním. Keď sa človek odvráti od čistého poznania, ovládne ho iluzórna energia, následkom čoho nemôže pochopiť Najvyššiu Božskú Osobnosť. Iluzórna energia sa prejavuje v dualitách, ako napríklad túžba a nenávisť, ktoré spôsobujú, že nevedomý človek sa chce stotožniť s Najvyšším Pánom a závidí Kṛṣṇovi Jeho zvrchované postavenie. Čistí oddaní, ktorí nie sú oklamaní či znečistení túžbami a nenávisťou, chápu, že Śrī Kṛṣṇa sa zjavuje prostredníctvom Svojich vnútorných síl, zatiaľ čo ľudia oklamaní nevedomosťou a dualitami hmotného sveta si myslia, že Najvyššia Božská Osobnosť je stvorená hmotnými energiami. To je ich nešťastie. Pre takto oklamaných ľudí je typické, že ich ovplyvňujú pocty a poníženie, utrpenie a šťastie, mužnosť a ženskosť, dobro a zlo, radosť a bolesť atď. Myslia si: „To je moja žena, to je môj dom, som pánom tohto domu, som mužom tejto ženy.“ Takto pôsobí ilúzia duality a tí, ktorí sa ňou dajú oklamať, sú veľmi hlúpi a nedokážu pochopiť Najvyššiu Božskú Osobnosť.