Skip to main content

TEXT 27

ТЕКСТ 27

Texto

Текст

icchā-dveṣa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti paran-tapa
иччха̄-двеш̣а-самуттхена
двандва-мохена бха̄рата
сарва-бхӯта̄ни саммохам̇
сарге я̄нти паран-тапа

Palabra por palabra

Дума по дума

icchā — deseo; dveṣa — y odio; samutthena — que surgen del; dvandva — de la dualidad; mohena — mediante la ilusión; bhārata — ¡oh, vástago de Bharata!; sarva — todas; bhūtāni — las entidades vivientes; sammoham — en el seno de la ilusión; sarge — mientras nacen; yānti — van; param-tapa — ¡oh, conquistador de los enemigos!

иччха̄ – желание; двеш̣а – и омраза; самуттхена – възникнали от; двандва – от двойственост; мохена – от илюзия; бха̄рата – о, потомъко на Бхарата; сарва – всички; бхӯта̄ни – живи същества; саммохам – в заблуда; сарге – когато се раждат; я̄нти – отиват; парам-тапа – о, победителю на враговете.

Traducción

Превод

¡Oh, vástago de Bharata!, ¡oh, conquistador del enemigo!, todas las entidades vivientes nacen en el seno de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del deseo y el odio.

О, потомъко на Бхарата, о, победителю на враговете, всички живи същества се раждат в заблуда, объркани от двойственостите, които възникват от желание и омраза.

Significado

Пояснение

La verdadera posición constitucional de la entidad viviente es la de estar subordinada al Señor Supremo, quien es conocimiento puro. Cuando uno es engañado y por ello se separa de ese conocimiento puro, queda controlado por la energía ilusoria y no puede entender a la Suprema Personalidad de Dios. La energía ilusoria se manifiesta en la dualidad del deseo y el odio. Debido al deseo y el odio, la persona ignorante quiere volverse uno con el Señor Supremo, y envidia a Kṛṣṇa como Suprema Personalidad de Dios. Los devotos puros, quienes no están engañados ni contaminados por el deseo y el odio, pueden entender que el Señor Śrī Kṛṣṇa aparece por medio de Sus potencias internas, pero aquellos que están engañados por la dualidad y la nesciencia, creen que a la Suprema Personalidad de Dios la crean las energías materiales. Ese es su infortunio. Las personas así de engañadas se caracterizan por morar en las dualidades de honor y deshonor, desdicha y felicidad, hombre y mujer, bueno y malo, placer y dolor, etc., pensando: «Esta es mi esposa; esta es mi casa; soy el amo de esta casa; soy el esposo de esta mujer». Esas son las dualidades producto de la ilusión. Aquellos que están así de engañados por las dualidades son completamente necios, a raíz de lo cual no pueden entender a la Suprema Personalidad de Dios.

Истинската, органично присъща на живото същество позиция, е покорство пред Върховния Бог, който е чисто знание. Когато някой е заблуден и откъснат от това чисто знание, той е във властта на илюзорната енергия и не може да разбере Върховната Божествена Личност. Илюзорната енергия се проявява в двойствеността желание – омраза. Поради желанието и омразата невежият иска да стане едно с Господа и завижда на Кр̣ш̣н̣а, че е Върховната Божествена Личност. Чистите предани, които не са замърсени от желание и омраза, разбират, че Господ Шрӣ Кр̣ш̣н̣а се появява посредством вътрешните си енергии, докато заблудените от двойствеността и незнанието мислят, че Бог, Върховната Личност, е създаден от материални енергии. В това е трагедията им. Характерна черта на заблудените е да съществуват сред двойствености като безчестие и чест, нещастие и щастие, жена и мъж, добро и зло, удоволствие и страдание и т.н., мислейки по следния начин: „Това е моята съпруга; това е моята къща; аз съм господарят в тази къща; аз съм съпругът на тази жена“. Това са двойственостите на илюзията. Под тяхно влияние хората напълно оглупяват и не могат да разберат Върховната Божествена Личност.