Skip to main content

TEXT 17

ТЕКСТ 17

Texto

Текст

yuktāhāra-vihārasya
yukta-ceṣṭasya karmasu
yukta-svapnāvabodhasya
yogo bhavati duḥkha-hā
юкта̄ха̄ра-виха̄рася
юкта-чеш̣т̣ася кармасу
юкта-свапна̄вабодхася
його бхавати дух̣кха-ха̄

Palabra por palabra

Дума по дума

yukta — regulado; āhāra — comer; vihārasya — recrearse; yukta — regulado; ceṣṭasya — de aquel que trabaja para sostenerse; karmasu — en el desempeño de deberes; yukta — regulado; svapna-avabodhasya — sueño y vigilia; yogaḥ — práctica del yoga; bhavati — se vuelve; duḥkha- — disminuyendo los sufrimientos.

юкта – регулирано; а̄ха̄ра – ядене; виха̄рася – почивка; юкта – регулирано; чеш̣т̣ася – който работи, за да се поддържа; кармасу – изпълнявайки дълга; юкта – регулиран; свапна-авабодхася – сън и будно състояние; йогах̣йога практика; бхавати – става; дух̣кха-ха̄ – намалява страданията.

Traducción

Превод

Aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar, puede mitigar todos los sufrimientos materiales mediante la práctica del sistema de yoga.

Този, който е регулирал навиците си за ядене, сън, работа и почивка, може да намали всички материални страдания чрез йога практиката.

Significado

Коментар

La extravagancia en lo que respecta al comer, dormir, defenderse y aparearse —que son exigencias del cuerpo— puede impedir el adelanto en la práctica del yoga. En lo que se refiere al comer, ello únicamente se puede regular cuando uno se acostumbra a tomar y aceptar prasādam, comida santificada. Según el Bhagavad-gītā (9.26), al Señor Kṛṣṇa se le ofrecen verduras, flores, frutas, granos, leche, etc. De ese modo, una persona con conciencia de Kṛṣṇa se adiestra automáticamente para no aceptar comidas que no son para el consumo humano, o que no se encuentran en la categoría de la bondad. En lo que se refiere al dormir, la persona consciente de Kṛṣṇa siempre está alerta en el desempeño de sus deberes de conciencia de Kṛṣṇa, y, por lo tanto, cualquier tiempo que se emplee innecesariamente en dormir, se considera una gran pérdida. Avyartha-kālātvam: una persona consciente de Kṛṣṇa no puede soportar que ni un minuto de su vida pase sin estar dedicada al servicio del Señor. Luego ella duerme lo mínimo posible. Su ideal a este respecto es Śrīla Rūpa Gosvāmī, quien siempre estaba dedicado al servicio de Kṛṣṇa, y quien no podía dormir más de dos horas al día, y, a veces, ni siquiera eso. Thākura Haridāsa ni siquiera aceptaba prasādam ni dormía ni por un momento, hasta no terminar su rutina diaria de decir con sus cuentas trescientos mil nombres. En lo que respecta al trabajo, una persona consciente de Kṛṣṇa no hace nada que no esté relacionado con los intereses de Kṛṣṇa, y, así pues, su trabajo siempre está regulado y libre de la contaminación de la complacencia de los sentidos. Como no hay ninguna posibilidad de complacer los sentidos, para una persona consciente de Kṛṣṇa no hay esparcimiento material. Y como ella está regulada en todo su trabajo, en todo lo que habla, en todo lo que duerme, en todo el período en que está despierta y en todas las demás actividades del cuerpo, para ella no hay ningún sufrimiento material.

ПОЯСНЕНИЕ: Излишествата във връзка с нуждите на тялото – ядене, спане, самозащита и полов живот – могат да станат препятствия по пътя на йога. Що се отнася до храненето, то ще бъде регулирано единствено когато човек привикне да яде праса̄дам – осветена храна. Според Бхагавад-гӣта̄ (9.26) на Бог Кр̣ш̣н̣а се предлагат плодове, зеленчуци, зърнени храни, мляко и т.н. Хранейки се така, Кр̣ш̣н̣а осъзнатият естествено свиква да не приема храна, която не е предназначена за хора или не е в гун̣ата на доброто. Що се отнася до съня, преданият е винаги внимателен при изпълнение на дейностите си в Кр̣ш̣н̣а съзнание и счита за голяма загуба всяка минута, пропиляна в сън. Авяртха-ка̄латвам – Кр̣ш̣н̣а осъзнатият не може да търпи дори минута от живота си без служене на Бога; затова свежда съня си до минимум. Образец в това отношение е Шрӣла Рӯпа Госва̄мӣ; той е бил непрекъснато зает в служене на Кр̣ш̣н̣а и не е спял повече от два часа в денонощието, а понякога и по-малко. Т̣ха̄кура Харида̄са не е приемал праса̄дам и не е заспивал дори за миг, преди да е завършил своето ежедневно повтаряне на триста хиляди имена с броеницата си. Що се отнася до работата, Кр̣ш̣н̣а осъзнатият не прави нищо извън интереса на Кр̣ш̣н̣а и затова работата му е винаги регулирана и недокосната от сетивно наслаждение. Тъй като няма желание за сетивно наслаждение, той не губи време за светски развлечения. И понеже е регулиран в своята работа, говорене, сън, бодърстване и останалите си телесни дейности, за него няма материално страдание.