Skip to main content

TEXTS 11-12

TEXTS 11-12

Texto

Текст

śucau deśe pratiṣṭhāpya
sthiram āsanam ātmanaḥ
nāty-ucchritaṁ nāti-nīcaṁ
cailājina-kuśottaram
ш́учау деш́е пратішт̣га̄пйа
стгірам а̄санам а̄тманах̣
на̄тй-уччгрітам̇ на̄ті-нı̄чам̇
чаіла̄джіна-куш́оттарам
tatraikāgraṁ manaḥ kṛtvā
yata-cittendriya-kriyaḥ
upaviśyāsane yuñjyād
yogam ātma-viśuddhaye
татраіка̄ґрам̇ манах̣ кр̣тва̄
йата-чіттендрійа-крійах̣
упавіш́йа̄сане йун̃джйа̄д
йоґам а̄тма-віш́уддгайе

Palabra por palabra

Послівний переклад

śucau — santificada; deśe — en una tierra; pratiṣṭhāpya — colocando; sthiram — firme; āsanam — asiento; ātmanaḥ — su propio; na — no; ati — demasiado; ucchritam — alto; na — ni; ati — demasiado; nīcam — bajo; caila-ajina — de tela suave y piel de venado; kuśa — y hierba kuśa; uttaram — cubriendo; tatra — luego; eka-agram — con atención única; manaḥ — mente; kṛtvā — haciendo; yata-citta — controlando la mente; indriya — los sentidos; kriyaḥ — y las actividades; upaviśya — sentándose; āsane — en el asiento; yuñjyāt — debe ejecutar; yogam — práctica del yoga; ātma — corazón; viśuddhaye — para aclarar.

ш́учау—в освяченому; деш́е—місці; пратішт̣га̄пйа—помістивши; стгірам—тверде; а̄санам—сидіння; а̄тманах̣—своє власне; на— не; аті—також; уччгрітам—високе; на—не; аті—також; нı̄чам— низьке; чаіла-аджіна—м’якою тканиною і шкурою оленя; куш́а— травою куш́а; уттарам—покрите; татра—з того часу; ека-аґрам—з увагою на єдиному; манах̣—розум; кр̣тва̄—роблячи так; йата-чітта—контролюючи розум; індрійа—чуття; крійах̣—і діяльність; упавіш́йа—сидячи; а̄сане—на сидінні; йун̃джйа̄т—слід виконувати; йоґам—практику йоґи; а̄тма—серця; віш́уддгайе—для очищення.

Traducción

Переклад

Para practicar yoga, uno debe irse a un lugar apartado, poner hierba kuśa en el suelo, y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo, y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogī debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga, para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades, y fijando la mente en un punto.

Щоб здійснювати йоґу, слід піти у відлюдне місце, постелити на землю траву куш́а і накрити її шкурою оленя й м’якою тканиною. Треба, щоб сидіння було не дуже високе й не дуже низьке і розташовувалось у святому місці. Потім йоґ повинен всістись на ньому дуже стійко і виконувати йоґу задля очищення серця, контролюючи розум, чуття та діяльність, і зосередивши розум в одній точці.

Significado

Коментар

Cuando se habla de «lugar sagrado», ello se refiere a lugares de peregrinaje. En la India, todos los yogīs —los trascendentalistas o los devotos— se van de la casa a residir en lugares sagrados tales como Prayāga, Mathurā, Vṛndāvana, Hṛṣīkeśa y Hardwar, para practicar yoga a solas en los lugares por donde pasan ríos sagrados tales como el Yamunā y el Ganges. Pero a menudo no es posible hacer eso, especialmente en el caso de los occidentales. Las llamadas sociedades de yoga de las grandes ciudades puede que sean un éxito en cuanto a obtener beneficios materiales, pero no son en absoluto adecuadas para la verdadera práctica del yoga. Aquel que no es autocontrolado y cuya mente no está libre de perturbaciones, no puede practicar la meditación. Por lo tanto, en el Bṛhan-nāradīya Purāṇa se dice que, en Kali-yuga (la presente yuga, o era), cuando la generalidad de la gente tiene una vida corta, es lenta para la comprensión espiritual y siempre está perturbada por diversas ansiedades, el mejor medio para lograr la iluminación espiritual lo constituye el canto del santo nombre del Señor.

«Святе місце» означає «місце прощ». В Індії всі йоґи, трансценденталісти або віддані залишають домівку й оселяються в таких святих місцях, як Прайа̄ґа, Матгура̄, Вр̣нда̄вана, Хр̣шı̄кеш́а, Хардвар і на самоті практикують йоґу там, де протікають такі священні ріки, як Йамуна̄ й Ґанґа. Але здебільшого слідувати цьому неможливо, особливо для людей на Заході. Так звані «товариства йоґи» у великих містах може і приносять матеріальну користь, однак вони зовсім не відповідають вимогам справжньої йоґи. Той, хто не володіє собою і має неспокійний розум, не може практикувати медитації. Тому в Бр̣хан-на̄радı̄йа Пура̄н̣і сказано, що в Калі- йуґу (в теперішню йуґу, або епоху), коли люди загалом живуть недовго, повільно осягають духовне й завше стривожені різними турботами, найкращим засобом духовного усвідомлення є оспівувати святі імена Господа.

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā
харер на̄ма харер на̄ма
харер на̄маіва кевалам
калау на̄стй ева на̄стй ева
на̄стй ева ґатір анйатга̄

«En esta era de riña e hipocresía, la única manera de liberarse la constituye el canto del santo nombre del Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera».

«В цю епоху ворожнечі й лицемірства існує єдиний спосіб визволитися — оспівування святих Господніх імен. Немає іншого шляху. Немає іншого шляху. Немає іншого шляху».