Skip to main content

TEXTS 11-12

VERŠ 11 – 12

Texto

Verš

śucau deśe pratiṣṭhāpya
sthiram āsanam ātmanaḥ
nāty-ucchritaṁ nāti-nīcaṁ
cailājina-kuśottaram
śucau deśe pratiṣṭhāpya
sthiram āsanam ātmanaḥ
nāty-ucchritaṁ nāti-nīcaṁ
cailājina-kuśottaram
tatraikāgraṁ manaḥ kṛtvā
yata-cittendriya-kriyaḥ
upaviśyāsane yuñjyād
yogam ātma-viśuddhaye
tatraikāgraṁ manaḥ kṛtvā
yata-cittendriya-kriyaḥ
upaviśyāsane yuñjyād
yogam ātma-viśuddhaye

Palabra por palabra

Synonyma

śucau — santificada; deśe — en una tierra; pratiṣṭhāpya — colocando; sthiram — firme; āsanam — asiento; ātmanaḥ — su propio; na — no; ati — demasiado; ucchritam — alto; na — ni; ati — demasiado; nīcam — bajo; caila-ajina — de tela suave y piel de venado; kuśa — y hierba kuśa; uttaram — cubriendo; tatra — luego; eka-agram — con atención única; manaḥ — mente; kṛtvā — haciendo; yata-citta — controlando la mente; indriya — los sentidos; kriyaḥ — y las actividades; upaviśya — sentándose; āsane — en el asiento; yuñjyāt — debe ejecutar; yogam — práctica del yoga; ātma — corazón; viśuddhaye — para aclarar.

śucau — na posvätnom; deśe — mieste; pratiṣṭhāpya — umiestni; sthiram — pevné; āsanam — sedadlo; ātmanaḥ — sám; na — nie; ati — príliš; ucchritam — vysoké; na — ani; ati — príliš; nīcam — nízke; caila-ajina — z mäkkej látky a jelenej kože; kuśa — trávu kuša; uttaram — pokryje; tatra — na ňom; eka-agram — sústredí na jediný bod; manaḥ — myseľ; kṛtvā — robiť; yata-citta — ovládajúc myseľ; indriya — zmysly; kriyaḥ — činnosti; upaviśya — sediac; āsane — na sedadle; yuñjyāt — koná; yogamyogu; ātma — srdce; viśuddhaye — aby očistil.

Traducción

Překlad

Para practicar yoga, uno debe irse a un lugar apartado, poner hierba kuśa en el suelo, y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo, y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogī debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga, para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades, y fijando la mente en un punto.

Kvôli yoge nech sa yogīn odoberie na osamelé miesto. Tam nech na zemi rozprestrie trávu kuśa a prikryje ju jeleňou kožou a mäkkým plátnom. Sedadlo nemá byť ani privysoké, ani príliš nízke a malo by sa nachádzať na posvätnom mieste. Yogīn má na ňom sedieť stabilne a cvičiť yogu ovládaním mysle, zmyslov a činností, sústredením mysle na jediný bod, aby očistil srdce.

Significado

Význam

Cuando se habla de «lugar sagrado», ello se refiere a lugares de peregrinaje. En la India, todos los yogīs —los trascendentalistas o los devotos— se van de la casa a residir en lugares sagrados tales como Prayāga, Mathurā, Vṛndāvana, Hṛṣīkeśa y Hardwar, para practicar yoga a solas en los lugares por donde pasan ríos sagrados tales como el Yamunā y el Ganges. Pero a menudo no es posible hacer eso, especialmente en el caso de los occidentales. Las llamadas sociedades de yoga de las grandes ciudades puede que sean un éxito en cuanto a obtener beneficios materiales, pero no son en absoluto adecuadas para la verdadera práctica del yoga. Aquel que no es autocontrolado y cuya mente no está libre de perturbaciones, no puede practicar la meditación. Por lo tanto, en el Bṛhan-nāradīya Purāṇa se dice que, en Kali-yuga (la presente yuga, o era), cuando la generalidad de la gente tiene una vida corta, es lenta para la comprensión espiritual y siempre está perturbada por diversas ansiedades, el mejor medio para lograr la iluminación espiritual lo constituye el canto del santo nombre del Señor.

„Posvätným miestom“ sa v tomto verši myslí pútne miesto. V Indii opúšťajú yogīni, oddaní a iní transcendentalisti svoje domovy a žijú na posvätných miestach ako Prayāg, Mathurā, Vṛndāvana, Hṛṣīkeś a Hardvar, kde na brehoch posvätných riek Yamuny a Gangy cvičia osamote yogu. To však nie je vždy možné, obzvlášť pre obyvateľov západného sveta. Skoro vo všetkých veľkomestách sú organizácie zaoberajúce sa takzvanou yogou, ktoré môžu byť úspešné, pokiaľ ide o získavanie peňazí, ale neumožňujú skutočné vykonávanie yogy. Človek, ktorý sa nedokáže ovládať a ktorého myseľ nie je pokojná, nemôže meditovať. Preto sa v Bṛhan-nāradīya Purāṇe píše, že v súčasnom veku, v Kali-yuge, keď ľudia robia duchovný pokrok pomaly, žijú veľmi krátko a neprestajne ich rozrušujú rozličné úzkosti, je najlepšou cestou k duchovnej realizácii ospevovanie svätých mien Boha.

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā
harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

«En esta era de riña e hipocresía, la única manera de liberarse la constituye el canto del santo nombre del Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera».

„Spievajte sväté Božie mená, spievajte sväté Božie mená, spievajte sväté Božie mená, lebo v tomto veku hádok a pokrytectva niet na dosiahnutie oslobodenia inej cesty, niet inej cesty, niet inej cesty.“