Skip to main content

TEXT 23

ТЕКСТ 23

Texto

Текст

śaknotīhaiva yaḥ soḍhuṁ
prāk śarīra-vimokṣaṇāt
kāma-krodhodbhavaṁ vegaṁ
sa yuktaḥ sa sukhī naraḥ
шакнотӣхаива ях̣ сод̣хум
пра̄к шарӣра-вимокш̣ан̣а̄т
ка̄ма-кродходбхавам вегам
са юктах̣ са сукхӣ нарах̣

Palabra por palabra

Дума по дума

śaknoti — es capaz; iha eva — en el cuerpo actual; yaḥ — aquel que; soḍhum — de tolerar; prāk — antes; śarīra — el cuerpo; vimokṣaṇāt — abandonando; kāma — deseo; krodha — e ira; udbhavam — que se engendra de; vegam — impulsos; saḥ — él; yuktaḥ — en trance; saḥ — él; sukhī — feliz; naraḥ — ser humano.

шакноти – е способен; иха ева – в настоящето тяло; ях̣ – човек, който; сод̣хум – да търпи; пра̄к – преди; шарӣра – тялото; вимокш̣ан̣а̄т – да изостави; ка̄ма – желание; кродха – и гняв; удбхавам – породени от; вегам – импулси; сах̣ – той; юктах̣ – в транс; сах̣ – той; сукхӣ – щастлив; нарах̣ – човек.

Traducción

Превод

Si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo y la ira, uno se halla bien situado y es feliz en este mundo.

Ако преди да напусне настоящото си тяло, човек съумее да удържи импулсите на материалните сетива и да обуздае силата на желанието и гнева, той е спокоен и щастлив в този свят.

Significado

Коментар

Si uno quiere progresar de un modo continuo en el sendero de la autorrealización, debe tratar de controlar las fuerzas de los sentidos materiales. Existen las fuerzas del habla, las fuerzas de la ira, las fuerzas de la mente, las fuerzas del estómago, las fuerzas del órgano genital y las fuerzas de la lengua. Aquel que es capaz de controlar las fuerzas de todos esos diferentes sentidos y que es capaz de controlar la mente, recibe el nombre de gosvāmī o svāmī. Esos gosvāmīs llevan una vida estrictamente controlada y renuncian por completo a las fuerzas de los sentidos. Cuando los deseos materiales no se sacian, provocan la ira, y, a raíz de ello, la mente, los ojos y el pecho se agitan. Por consiguiente, uno debe practicar el controlarlos antes de abandonar este cuerpo material. Se considera que aquel que puede hacerlo está autorrealizado y es, pues, feliz en el estado de la autorrealización. El trascendentalista tiene el deber de tratar enérgicamente de controlar el deseo y la ira.

ПОЯСНЕНИЕ: За сериозен напредък по пътя на себепознанието трябва да се контролират силите на материалните сетива. Това са силата, която ни подтиква да говорим, силата на гнева, на ума, на стомаха, на половите органи и силата на езика. Този, който може да контролира силите на тези сетива, както и на ума, се нарича госва̄мӣ, или сва̄мӣ. Госва̄мӣ водят строго регулиран живот и владеят напълно импулсите на сетивата си. Неудовлетворените материални желания пораждат гняв, а той възбужда ума, очите и гръдния кош. Затова човек трябва да се научи да ги контролира, още преди да напусне тялото си. И ако успее да направи това, той е щастлива, себепознала се личност. Дълг на трансценденталиста е упорито да се стреми към контрол над желанието и гнева.