Skip to main content

TEXT 15

VERŠ 15

Texto

Verš

evaṁ jñātvā kṛtaṁ karma
pūrvair api mumukṣubhiḥ
kuru karmaiva tasmāt tvaṁ
pūrvaiḥ pūrva-taraṁ kṛtam
evaṁ jñātvā kṛtaṁ karma
pūrvair api mumukṣubhiḥ
kuru karmaiva tasmāt tvaṁ
pūrvaiḥ pūrva-taraṁ kṛtam

Synonyms

Synonyma

evam — así pues; jñātvā — sabiendo bien; kṛtam — fue realizado; karma — trabajo; pūrvaiḥ — por las autoridades pasadas; api — en verdad; mumukṣubhiḥ — que alcanzaron la liberación; kuru — tan solo realiza; karma — deber prescrito; eva — indudablemente; tasmāt — por consiguiente; tvam — tú; pūrvaiḥ — por los predecesores; pūrva-taram — en la antigüedad; kṛtam — tal como los realizaron.

evam — takto; jñātvā — dobre oboznámení; kṛtam — konali; karma — čin; pūrvaiḥ — dávne autority; api — vskutku; mumukṣubhiḥ — ktorí dosiahli vyslobodenie; kuru — len konaj; karma — predpísanú povinnosť; eva — istotne; tasmāt — preto; tvam — ty; pūrvaiḥ — predkovia; pūrva-taram — v dávnych dobách; kṛtam — ako ich konali.

Translation

Překlad

En la antigüedad, todas las almas liberadas actuaron con esa comprensión acerca de Mi naturaleza trascendental. Así pues, debes cumplir con tu deber, siguiendo sus pasos.

S týmto vedomím o Mojej transcendentálnej prirodzenosti konali v dávnych dobách všetky vyslobodené duše. Preto by si mal splniť svoju povinnosť, nasledujúc ich príklad.

Purport

Význam

Hay dos clases de hombres. Algunos de ellos tienen el corazón repleto de cosas materiales contaminadas, y otros están libres de lo material. El proceso de conciencia de Kṛṣṇa es igualmente beneficioso para estos dos grupos de personas. Aquellos que están llenos de cosas sucias pueden seguir la línea del proceso de conciencia de Kṛṣṇa, para practicar un proceso de limpieza gradual observando los principios regulativos del servicio devocional. Aquellos que ya se han limpiado de las impurezas pueden continuar actuando en el mismo estado de conciencia de Kṛṣṇa, de manera que otros puedan seguir sus actividades ejemplares y, con ello, beneficiarse. Personas necias o neófitas en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa a menudo quieren retirarse de las actividades, sin tener conocimiento del proceso de conciencia de Kṛṣṇa. El Señor no aprobó el deseo que Arjuna tenía de retirarse de las actividades del campo de batalla. Uno solo tiene que saber cómo actuar. Retirarse de las actividades del proceso de conciencia de Kṛṣṇa y sentarse aparte haciendo alarde de estar consciente de Kṛṣṇa, es menos importante que participar de hecho en el campo de las actividades, por el bien de Kṛṣṇa. A Arjuna se le aconseja aquí actuar con conciencia de Kṛṣṇa, siguiendo los pasos de los discípulos anteriores del Señor, tales como Vivasvān, el dios del Sol, según ya se mencionó aquí. El Señor Supremo conoce todas Sus actividades pasadas, así como las de aquellas personas que actuaron con conciencia de Kṛṣṇa en el pasado. Por lo tanto, Él recomienda los actos del dios del Sol, quien aprendió el arte con el Señor unos millones de años antes. Todos esos alumnos del Señor Kṛṣṇa se mencionan aquí como personas liberadas desde el pasado y dedicadas al desempeño de deberes asignados por Kṛṣṇa.

Ľudia sa delia na dve skupiny. Jednu tvoria tí, ktorých srdcia sú znečistené hmotou, a druhú tí, ktorí sú hmoty zbavení. Vedomie Kṛṣṇu je prospešné pre obe skupiny. Tí, čo sú plní nečistých vecí, sa môžu očistiť nasledovaním usmerňujúcich zásad oddanej služby. Tí, čo sú už zbavení všetkej nečistoty, môžu pokračovať v oddanej službe Kṛṣṇovi, aby aj ostatní mohli nasledovať ich príklad. Hlúpi ľudia alebo začiatočníci vo vedomí Kṛṣṇu sa niekedy chcú vzdať všetkých činov bez toho, že by dosiahli poznanie vedy o Kṛṣṇovi. Pán nesúhlasil s Arjunovým prianím zanechať činnosť na bojisku. Je však treba vedieť, ako postupovať. Je oveľa lepšie láskyplne slúžiť Śrī Kṛṣṇovi, než vyhýbať sa oddanej službe a predstierať dokonalosť v duchovnom živote. Arjuna dostal radu, aby konal s mysľou upretou na Kṛṣṇu a kráčal v šľapajách Pánových žiakov, ako napríklad boha Slnka Vivasvāna, o ktorom sme sa už zmienili. Najvyšší Pán pozná všetky Svoje predchádzajúce činy a pozná aj činy tých, ktorí Mu oddane slúžili. Preto odporúča nasledovať príklad boha Slnka, ktorý sa tomuto umeniu naučil od Śrī Kṛṣṇu už pred niekoľkými miliónmi rokov. Všetci títo žiaci sú tu nazvaní „dávno vyslobodenými dušami“ a plnia si povinnosti, ktorými ich poveril Kṛṣṇa.