Skip to main content

TEXT 15

ТЕКСТ 15

Texto

Текст

evaṁ jñātvā kṛtaṁ karma
pūrvair api mumukṣubhiḥ
kuru karmaiva tasmāt tvaṁ
pūrvaiḥ pūrva-taraṁ kṛtam
евам гя̄тва̄ кр̣там карма
пӯрваир апи мумукш̣убхих̣
куру кармаива тасма̄т твам
пӯрваих̣ пӯрва-тарам кр̣там

Synonyms

Дума по дума

evam — así pues; jñātvā — sabiendo bien; kṛtam — fue realizado; karma — trabajo; pūrvaiḥ — por las autoridades pasadas; api — en verdad; mumukṣubhiḥ — que alcanzaron la liberación; kuru — tan solo realiza; karma — deber prescrito; eva — indudablemente; tasmāt — por consiguiente; tvam — tú; pūrvaiḥ — por los predecesores; pūrva-taram — en la antigüedad; kṛtam — tal como los realizaron.

евам – така; гя̄тва̄ – като знае добре; кр̣там – беше извършена; карма – работа; пӯрваих̣ – от предишни авторитети; апи – наистина; мумукш̣убхих̣ – които постигнаха освобождение; куру – просто извършвай; карма – предписан дълг; ева – несъмнено; тасма̄т – затова; твам – ти; пӯрваих̣ – от предшествениците; пӯрва-тарам – в древността; кр̣там – както са извършени

Translation

Превод

En la antigüedad, todas las almas liberadas actuaron con esa comprensión acerca de Mi naturaleza trascendental. Así pues, debes cumplir con tu deber, siguiendo sus pasos.

В древността всички освободени души са действали с това разбиране за моята трансцендентална природа. Затова изпълни дълга си, като следваш техния пример.

Purport

Коментар

Hay dos clases de hombres. Algunos de ellos tienen el corazón repleto de cosas materiales contaminadas, y otros están libres de lo material. El proceso de conciencia de Kṛṣṇa es igualmente beneficioso para estos dos grupos de personas. Aquellos que están llenos de cosas sucias pueden seguir la línea del proceso de conciencia de Kṛṣṇa, para practicar un proceso de limpieza gradual observando los principios regulativos del servicio devocional. Aquellos que ya se han limpiado de las impurezas pueden continuar actuando en el mismo estado de conciencia de Kṛṣṇa, de manera que otros puedan seguir sus actividades ejemplares y, con ello, beneficiarse. Personas necias o neófitas en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa a menudo quieren retirarse de las actividades, sin tener conocimiento del proceso de conciencia de Kṛṣṇa. El Señor no aprobó el deseo que Arjuna tenía de retirarse de las actividades del campo de batalla. Uno solo tiene que saber cómo actuar. Retirarse de las actividades del proceso de conciencia de Kṛṣṇa y sentarse aparte haciendo alarde de estar consciente de Kṛṣṇa, es menos importante que participar de hecho en el campo de las actividades, por el bien de Kṛṣṇa. A Arjuna se le aconseja aquí actuar con conciencia de Kṛṣṇa, siguiendo los pasos de los discípulos anteriores del Señor, tales como Vivasvān, el dios del Sol, según ya se mencionó aquí. El Señor Supremo conoce todas Sus actividades pasadas, así como las de aquellas personas que actuaron con conciencia de Kṛṣṇa en el pasado. Por lo tanto, Él recomienda los actos del dios del Sol, quien aprendió el arte con el Señor unos millones de años antes. Todos esos alumnos del Señor Kṛṣṇa se mencionan aquí como personas liberadas desde el pasado y dedicadas al desempeño de deberes asignados por Kṛṣṇa.

ПОЯСНЕНИЕ: Има две категории хора. Едните са със замърсени от материални желания сърца, а другите са свободни от желания. Кр̣ш̣н̣а съзнание влияе еднакво благотворно и върху едните, и върху другите. Замърсените могат да се възползват от метода на Кр̣ш̣н̣а съзнание и постепенно да се пречистят, следвайки регулиращите принципи на преданото служене. Пречистените от материалните замърсявания могат да продължат с дейностите в Кр̣ш̣н̣а съзнание, така че другите да следват техния пример за свое собствено добро. В началото някои не особено интелигентни личности искат да прекратят всякаква дейност, защото нямат разбиране за Кр̣ш̣н̣а съзнание. Но Кр̣ш̣н̣а не одобрява желанието на Арджуна да прекрати действията си на бойното поле. Просто трябва да се научим как да действаме. По-добре да действаме заради Кр̣ш̣н̣а, вместо да се оттеглим в уединение и да имитираме Кр̣ш̣н̣а съзнание. Тук Арджуна е съветван да действа в Кр̣ш̣н̣а съзнание, следвайки примера на предишните ученици на Бога, като Вивасван – бога на Слънцето, както вече беше споменато. Върховният помни всички свои минали дейности, както и тези на личностите, действали в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Затова Той препоръчва дейностите на Вивасван, който е научил това изкуство лично от Бога преди милиони години. Такива ученици на Бог Кр̣ш̣н̣а са наречени тук освободени души, защото в миналото са изпълнявали задължения, възложени им от Кр̣ш̣н̣а.