Skip to main content

TEXT 67

ТЕКСТ 67

Texto

Текст

indriyāṇāṁ hi caratāṁ
yan mano ’nuvidhīyate
tad asya harati prajñāṁ
vāyur nāvam ivāmbhasi
индрия̄н̣а̄м хи чарата̄м
ян мано 'нувидхӣяте
тад ася харати прагя̄м
ва̄юр на̄вам ива̄мбхаси

Palabra por palabra

Дума по дума

indriyāṇām — de los sentidos; hi — ciertamente; caratām — mientras deambulan; yat — esa; manaḥ — mente; anuvidhīyate — llega a dedicarse constantemente; tat — esa; asya — su; harati — quita; prajñām — inteligencia; vāyuḥ — viento; nāvam — un bote; iva — como; ambhasi — en el agua.

индрия̄н̣а̄м – на сетивата; хи – със сигурност; чарата̄м – докато блуждаят; ят – с които; манах̣ – умът; анувидхӣяте – става постоянно завладян; тат – това; ася – неговият; харати – отнема; прагя̄м – интелигентност; ва̄юх̣ – вятър; на̄вам – лодка; ива – като; амбхаси – по водата.

Traducción

Превод

Así como un fuerte viento arrastra un bote que se encuentre en el agua, así mismo uno solo de los errantes sentidos en el que se concentre la mente, puede arrastrar la inteligencia del hombre.

Както силният вятър отнася лодката във водата, така дори само едно от блуждаещите сетива, върху което се съсредоточи умът, може да отнесе интелигентността на човека.

Significado

Коментар

A menos que todos los sentidos estén dedicados al servicio del Señor, hasta uno de ellos que esté dedicado a la complacencia sensual, puede alejar al devoto del sendero del avance trascendental. Como se dice de la vida de Mahārāja Ambarīṣa, todos los sentidos deben estar ocupados en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, pues esa es la técnica correcta para controlar la mente.

ПОЯСНЕНИЕ: Докато всички сетива на предания не бъдат заети със служене на Бога, дори само едно от тях, търсещо материални удоволствия, може да го отклони от пътя на духовния напредък. Както стана ясно от примера с живота на Маха̄ра̄джа Амбарӣш̣а, всички сетива трябва да бъдат заети в Кр̣ш̣н̣а съзнание, защото това е правилният метод за контрол над ума.