Skip to main content

TEXT 22

TEXT 22

Texto

Tekst

yat tu kṛtsna-vad ekasmin
kārye saktam ahaitukam
atattvārtha-vad alpaṁ ca
tat tāmasam udāhṛtam
yat tu kṛtsna-vad ekasmin
kārye saktam ahaitukam
atattvārtha-vad alpaṁ ca
tat tāmasam udāhṛtam

Palabra por palabra

Synonyms

yat — aquello que; tu — pero; kṛtsna-vat — como si lo fuera todo; ekasmin — en uno; kārye — trabajo; saktam — apegado; ahaitukam — sin causa; atattva-artha-vat — sin conocimiento de la realidad; alpam — muy poco; ca — y; tat — eso; tāmasam — en la modalidad de la oscuridad; udāhṛtam — se dice que está.

yat — see, mis; tu — aga; kṛtsna-vat — kui kõik kõiges; ekasmin — ühes; kārye — töös; saktam — kiindunud; ahaitukam — põhjuseta; atattva-artha- vat — teadmisteta tegelikkusest; alpam — väga vähene; ca — ja; tat — see; tāmasam — pimeduse guṇas; udāhṛtam — öeldakse olevat.

Traducción

Translation

Y el conocimiento por el cual uno está apegado a una clase de trabajo como si lo fuera todo, sin conocimiento de la verdad, y que es muy escaso, se dice que está en el plano de la modalidad de la oscuridad.

Ning need teadmised, mis ei sisalda tõde, mis annavad väga vähest informatsiooni ning mille läbi inimene on kiindunud ühesugusesse töösse, pidades seda kõigeks kõiges, kuuluvad pimeduse guṇasse.

Significado

Purport

El «conocimiento» del hombre común siempre está en el plano de la modalidad de la oscuridad o la ignorancia, porque toda entidad viviente que se encuentra en la vida condicionada nace en el plano de la modalidad de la ignorancia. Aquel que no cultiva conocimiento a través de las autoridades o de las disposiciones de las Escrituras, tiene un conocimiento que está limitado al cuerpo. A él no le interesa actuar en función de las indicaciones de las Escrituras. Para él, Dios es el dinero, y conocimiento significa satisfacer las exigencias del cuerpo. Esa clase de conocimiento no tiene ninguna relación con la Verdad Absoluta. Es más o menos como el conocimiento de los animales ordinarios: el conocimiento de comer, dormir, defenderse y aparearse. Esa clase de conocimiento se describe aquí como el producto de la modalidad de la oscuridad. En otras palabras, el conocimiento que trata del alma espiritual que está más allá de este cuerpo, se denomina conocimiento en el plano de la modalidad de la bondad; el conocimiento que produce muchas teorías y doctrinas a fuerza de lógica mundana y especulación mental, es el producto de la modalidad de la pasión; y el conocimiento que se interesa únicamente en mantener cómodo el cuerpo, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia.

Tavalise inimese „teadmised" kuuluvad alati pimeduse ehk teadmatuse guṇasse, sest tingimustest sõltuvas elus sünnib iga elusolend teadmatuse guṇasse. See, kes ei arenda oma teadmisi autoriteetide või pühakirjade juhenduste kaudu, omab üksnes selle kehaga piirduvaid teadmisi. Teda ei huvita toimimine pühakirjade juhenduste kohaselt. Tema Jumal on raha, teadmised aga tähendavad tema jaoks kehaliste nõudmiste rahuldamist. Sellistel teadmistel pole Absoluutse Tõega midagi pistmist. Tema teadmised meenutavad rohkemal või vähemal määral loomade teadmisi: need on teadmised söömisest, magamisest, enesekaitsest ja paaritumisest. Sellised teadmised tunnistatakse siinkohal teadmatuse guṇast sündinuiks. Teisisõnu öeldes nimetatakse sellest kehast kõrgemale jäävaid, vaimset hinge puudutavaid teadmisi teadmisteks vooruse guṇas; selliseid teadmisi, mis tekitavad mitmesuguseid teooriaid ja doktriine ilmaliku loogika ja mõttespekulatsioonide varal, nimetatakse teadmisteks kire guṇas ning teadmisi, mis räägivad üksnes kehalisest heaolust, peetakse teadmisteks teadmatuse guṇas.