Skip to main content

TEXT 21

TEXT 21

Texto

Verš

pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ
nānā-bhāvān pṛthag-vidhān
vetti sarveṣu bhūteṣu
taj jñānaṁ viddhi rājasam
pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ
nānā-bhāvān pṛthag-vidhān
vetti sarveṣu bhūteṣu
taj jñānaṁ viddhi rājasam

Palabra por palabra

Synonyma

pṛthaktvena — debido a la división; tu — pero; yat — el cual; jñānam — conocimiento; nānā-bhāvān — situaciones múltiples; pṛthak-vidhān — diferentes; vetti — sabe; sarveṣu — en todas; bhūteṣu — entidades vivientes; tat — ese; jñānam — conocimiento; viddhi — debe conocerse; rājasam — en función de la pasión.

pṛthaktvena — vzhledem k rozdělení; tu — ale; yat — které; jñānam — poznání; nānā-bhāvān — rozmanité stavy bytí; pṛthak-vidhān — odlišné; vetti — zná; sarveṣu — ve všech; bhūteṣu — živých bytostech; tat — to; jñānam — poznání; viddhi — věz, že patří; rājasam — ke kvalitě vášně.

Traducción

Překlad

El conocimiento por el cual uno ve que en cada cuerpo diferente hay un tipo diferente de entidad viviente, has de saber que está en el plano de la modalidad de la pasión.

O poznání, že v každém odlišném těle je jiný druh živé bytosti, bys měl vědět, že patří ke kvalitě vášně.

Significado

Význam

El concepto de que el cuerpo material es la entidad viviente y de que con la destrucción del cuerpo la conciencia también es destruida, se denomina conocimiento en el plano de la modalidad de la pasión. Según ese conocimiento, los cuerpos difieren entre sí a causa del desarrollo de diferentes tipos de conciencia; por lo demás, no hay ningún alma separada que manifieste una conciencia. El cuerpo es en sí el alma, y no hay un alma separada más allá de este cuerpo. De acuerdo con ese conocimiento, la conciencia es temporal. O si no, no hay almas individuales, sino que hay un alma omnipresente, la cual está colmada de conocimiento, y este cuerpo es la manifestación de una ignorancia temporal. O si no, más allá de este cuerpo no hay ningún individuo especial o Alma Suprema. Toda esa clase de concepciones se considera que son productos de la modalidad de la pasión.

Pojetí, že hmotné tělo je živá bytost a že se zánikem těla zaniká i vědomí, patří ke kvalitě vášně. Podle tohoto poznání se od sebe těla navzájem liší proto, že mají vyvinuté různé druhy vědomí; neexistuje však prý žádná samostatná duše, která vědomí projevuje. Samotné tělo je údajně duše a neexistuje jiná duše, která by ho převyšovala. Podle tohoto poznání je vědomí dočasné. Vyskytuje se i názor, že neexistují individuální duše, ale jen jedna všeprostupující duše, která oplývá poznáním, a že tělo je projevem dočasné nevědomosti. Také se říká, že mimo tělo neexistují žádná individuální ani nejvyšší duše, které by mu byly nadřazeny. Všechna tato pojetí pocházejí z kvality vášně.