Skip to main content

TEXT 12

ТЕКСТ 12

Texto

Текст

aniṣṭam iṣṭaṁ miśraṁ ca
tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināṁ pretya
na tu sannyāsināṁ kvacit
аниш̣т̣ам иш̣т̣ам мишрам ча
три-видхам карман̣ах̣ пхалам
бхаватй атя̄гина̄м претя
на ту сання̄сина̄м квачит

Palabra por palabra

Дума по дума

aniṣṭam — que conduce al infierno; iṣṭam — que conduce al cielo; miśram — mixto; ca — y; tri-vidham — de tres clases; karmaṇaḥ — del trabajo; phalam — el resultado; bhavati — aparece; atyāginām — para aquellos que no son renunciados; pretya — después de la muerte; na — no; tu — pero; sannyāsinām — para la orden renunciante; kvacit — en cualquier momento.

аниш̣т̣ам – които водят към ада; иш̣т̣ам – които водят към рая; мишрам – смесени; ча – и; три-видхам – трите вида; карман̣ах̣ – на работа; пхалам – резултатът; бхавати – идва; атя̄гина̄м – за тези, които не са се отрекли; претя – след смъртта; на – не; ту – но; сання̄сина̄м – за отречението от света; квачит – по всяко време.

Traducción

Превод

Para aquel que no es renunciado, las tres clases de frutos de la acción —lo deseable, lo indeseable y lo mixto— se devengan después de la muerte. Pero aquellos que están en la orden de vida de renuncia, no tienen esa clase de resultados que padecer o disfrutar.

Неотречените получават след смъртта плодовете от дейността – желаното, нежеланото и смесеното. Но няма резултат, който да причинява страдание или радост на отреклите се от света.

Significado

Коментар

Una persona que tiene conciencia de Kṛṣṇa y que actúa con conocimiento de la relación que tiene con Kṛṣṇa, siempre está liberada. En consecuencia, después de la muerte no tiene que disfrutar o sufrir de los resultados de sus actos.

Осъзнатият за Кр̣ш̣н̣а, който действа в знание за връзката си с Кр̣ш̣н̣а, е винаги свободен. Затова след смъртта той не се наслаждава и не страда от резултатите на делата си.