Skip to main content

TEXT 8

TEXT 8

Texto

Verš

tamas tv ajñāna-jaṁ viddhi
mohanaṁ sarva-dehinām
pramādālasya-nidrābhis
tan nibadhnāti bhārata
tamas tv ajñāna-jaṁ viddhi
mohanaṁ sarva-dehinām
pramādālasya-nidrābhis
tan nibadhnāti bhārata

Palabra por palabra

Synonyma

tamaḥ — la modalidad de la ignorancia; tu — pero; ajñāna-jam — producidos de la ignorancia; viddhi — conociendo; mohanam — el engaño; sarva-dehinām — de todos los seres encarnados; pramāda — con locura; ālasya — indolencia; nidrābhiḥ — y sueño; tat — eso; nibadhnāti — ata; bhārata — ¡oh, hijo de Bharata!

tamaḥ — kvalita nevědomosti; tu — avšak; ajñāna-jam — pocházející z nevědomosti; viddhi — věz; mohanam — klam; sarva-dehinām — všech vtělených bytostí; pramāda — pomateností; ālasya — nečinností; nidrābhiḥ — spánkem; tat — to; nibadhnāti — poutá; bhārata — ó synu Bharaty.

Traducción

Překlad

¡Oh, hijo de Bharata!, has de saber que la modalidad de la oscuridad, nacida de la ignorancia, causa el engaño de todas las entidades vivientes encarnadas. Los resultados de esa modalidad son la locura, la indolencia y el sueño, los cuales atan al alma condicionada.

Věz, synu Bharaty, že kvalita temnoty, pocházející z nevědomosti, uvádí všechny vtělené živé bytosti v klam. Jejími výsledky jsou pomatenost, lenost a spánek, jež podmíněnou duši poutají.

Significado

Význam

En este verso, la aplicación específica de la palabra tu es muy significativa. Esto significa que la modalidad de la ignorancia es una cualidad muy peculiar del alma encarnada. Esa modalidad de la ignorancia es justamente lo opuesto a la modalidad de la bondad. En la modalidad de la bondad, por medio del desarrollo de conocimiento, uno puede entender lo que son las cosas, pero la modalidad de la ignorancia es justamente lo opuesto. Todo aquel que se encuentra bajo el hechizo de la modalidad de la ignorancia se vuelve loco, y un loco no puede entender lo que son las cosas. En vez de ir progresando, uno se degrada. La definición de la modalidad de la ignorancia se da en la literatura védica. Vastu-yāthātmya-jñānāvarakaṁ viparyaya-jñāna-janakaṁ tamaḥ: bajo el hechizo de la ignorancia, uno no puede entender una cosa tal como es. Por ejemplo, todo el mundo puede ver que su abuelo ha muerto y que, por ende, uno también morirá; el hombre es mortal. El niño que él engendre también va a morir. De manera que, la muerte es segura. Aun así, la gente está acumulando dinero como loca y trabajando mucho día y noche, sin preocuparse por el espíritu eterno. Eso es locura. En su locura, ellos se muestran muy renuentes a progresar en lo que respecta a la comprensión espiritual. Esa clase de gente es muy perezosa. Cuando se los invita a reunirse para la comprensión espiritual, no se muestran muy interesados. Ellos ni siquiera son activos como el hombre a quien lo controla la modalidad de la pasión. Así pues, otra característica de alguien que está sumido en la modalidad de la ignorancia, es que duerme más de lo necesario. Seis horas de sueño son suficientes, pero el hombre que se halla en el plano de la modalidad de la ignorancia duerme al menos diez o doce horas al día. El hombre que está en esa situación se ve siempre abatido, y es adicto a los estimulantes y al sueño. Esas son las características de una persona que está condicionada por la modalidad de la ignorancia.

V tomto verši je velice důležité použití slova tu. Vyjadřuje, že kvalita nevědomosti je velmi svébytným stavem vtělené duše. Je pravým opakem kvality dobra, kdy lze díky rozvinutému poznání vidět vše takové, jaké to je. Pod vlivem kvality nevědomosti se každý pomátne—a blázen nedokáže vidět věci v pravém světle. Namísto pokroku přijde úpadek. Tato kvalita je definována ve védských spisech: vastu-yāthātmya-jñānāvarakaṁ viparyaya-jñāna-janakaṁ tamaḥ — pod vlivem nevědomosti živá bytost nechápe pravou skutečnost. Každý například vidí, že jeho děd zemřel, a že on sám tedy také zemře; člověk je smrtelný. Děti, které zplodí, také zemřou. Smrt je nevyhnutelná. Lidé však přesto bláznivě hromadí peníze a ve dne v noci těžce pracují, aniž by se starali o věčnou duši. To je šílenství. V tomto stavu šílenosti nejsou vůbec ochotní rozvíjet duchovní poznání. Jsou nesmírně líní. Když jsou pozváni na setkání, kde by mohli nabýt duchovního poznání, neprojevují velký zájem. Nejsou ani činní jako lidé ovládaní kvalitou vášně. Dalším příznakem člověka prostoupeného kvalitou nevědomosti je, že spí víc, než je zapotřebí. Šest hodin spánku je dostatečných, ale člověk, který je pod vlivem kvality nevědomosti, spí alespoň deset nebo dvanáct hodin denně. Vypadá vždy sklesle a propadá omamným látkám a spánku. To jsou příznaky osoby spoutané kvalitou nevědomosti.