Skip to main content

TEXT 19

VERŠ 19

Texto

Verš

nānyaṁ guṇebhyaḥ kartāraṁ
yadā draṣṭānupaśyati
guṇebhyaś ca paraṁ vetti
mad-bhāvaṁ so ’dhigacchati
nānyaṁ guṇebhyaḥ kartāraṁ
yadā draṣṭānupaśyati
guṇebhyaś ca paraṁ vetti
mad-bhāvaṁ so ’dhigacchati

Synonyms

Synonyma

na — no; anyam — otro; guṇebhyaḥ — que las cualidades; kartāram — ejecutor; yadā — cuando; draṣṭā — un vidente; anupaśyati — ve como es debido; guṇebhyaḥ — a las modalidades de la naturaleza; ca — y; param — trascendental; vetti — conoce; mat-bhāvam — a Mi naturaleza espiritual; saḥ — él; adhigacchati — es promovido.

na — žiadne; anyam — iné; guṇebhyaḥ — než kvality; kartāram — konateľ; yadā — keď; draṣṭā — ten, kto vidí; anupaśyati — v pravom svetle; guṇebhyaḥ — z kvalít hmotnej prírody; ca — a; param — transcendentálne; vetti — pozná; mat-bhāvam — k Mojej duchovnej podstate; saḥ — on; adhigacchati — je povýšený.

Translation

Překlad

Cuando alguien ve como es debido que, aparte de estas modalidades de la naturaleza, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor que esté actuando, y conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas esas modalidades, esa persona llega a Mi naturaleza espiritual.

Človek, ktorý vpravde vidí, že všetky činnosti sú vykonávané iba týmito kvalitami prírody a pozná Najvyššieho Pána, ktorý je transcendentálny voči všetkým týmto kvalitám, dosiahne Moju duchovnú prirodzenosť.

Purport

Význam

Uno puede trascender todas las actividades de las modalidades de la naturaleza material, si solo las entiende debidamente aprendiendo con las almas idóneas. Kṛṣṇa es el verdadero maestro espiritual, y Él le está impartiendo a Arjuna este conocimiento espiritual. De igual modo, esta ciencia de las actividades en función de las modalidades de la naturaleza, uno tiene que aprenderla con aquellos que están por entero en el plano de conciencia de Kṛṣṇa. De lo contrario, la vida de uno se verá extraviada. Por medio de la instrucción de un maestro espiritual genuino, la entidad viviente puede conocer su posición espiritual, su cuerpo material, sus sentidos, cómo está atrapada y cómo se halla bajo el hechizo de las modalidades materiales de la naturaleza. La entidad viviente está desamparada, pues se encuentra en las garras de esas modalidades, pero cuando pueda ver su verdadera posición, podrá entonces llegar al plano trascendental, teniendo la posibilidad de llevar una vida espiritual. En realidad, la entidad viviente no es la ejecutora de las diferentes actividades. Ella se ve forzada a actuar debido a que se encuentra situada en un determinado tipo de cuerpo, dirigido por una determinada modalidad de la naturaleza material. A menos que uno tenga la ayuda de la autoridad espiritual, no puede entender en qué posición se encuentra de hecho. Con la compañía de un maestro espiritual genuino uno puede ver su verdadera posición, y por medio de esa clase de comprensión puede quedar fijo en el estado de plena conciencia de Kṛṣṇa. Un hombre que tiene conciencia de Kṛṣṇa no es controlado por el hechizo de las modalidades materiales de la naturaleza. Ya se dijo en el séptimo capítulo que, aquel que se ha entregado a Kṛṣṇa, queda liberado de las actividades de la naturaleza material. Para aquel que es capaz de ver las cosas tal como son, la influencia de la naturaleza material gradualmente cesa.

Tým, že sa od osvietených duší poučíme a správne porozumieme činnostiam kvalít hmotnej prírody, môžeme sa nad tieto kvality povzniesť. Prvým duchovným učiteľom je Kṛṣṇa, a On odovzdal toto duchovné poznanie Arjunovi. O tom, ako pôsobia kvality hmotnej prírody, sa môžeme naučiť iba od ľudí plne vedomých si Kṛṣṇu. Ak tak neučiníme, môže sa stať, že svoj život nevyužijeme správne. Z pokynov pravého duchovného učiteľa sa môžeme poučiť o našej duchovnej povahe, o našom tele, o zmysloch a o našom zajatí v kvalitách hmotnej prírody. Ak sme v zajatí týchto kvalít, sme bezmocní. Ak si však uvedomíme našu skutočnú povahu, môžeme dosiahnuť transcendentálnu úroveň a pokročiť v duchovnom živote. Nie je to živá bytosť, ktorá vykonáva rôzne činy. Duša je nútená konať, pretože sa nachádza v tele, ovládanom určitou kvalitou hmotnej prírody. Bez pomoci duchovnej autority nemôžeme pochopiť naše momentálne postavenie. Pod vedením pravého duchovného učiteľa pochopíme, aké je naše skutočné postavenie a upevníme sa v plnom vedomí Kṛṣṇu. Človeka vedomého si Kṛṣṇu neovplyvňujú kvality hmotnej prírody. V siedmej kapitole už bolo vysvetlené, že ten, kto sa odovzdá Kṛṣṇovi, je oslobodený od hmotných činov. Preto na toho, kto vidí veci také, aké sú, vplyv hmotnej prírody postupne prestáva pôsobiť.