Skip to main content

TEXT 19

TEXT 19

Texto

Verš

nānyaṁ guṇebhyaḥ kartāraṁ
yadā draṣṭānupaśyati
guṇebhyaś ca paraṁ vetti
mad-bhāvaṁ so ’dhigacchati
nānyaṁ guṇebhyaḥ kartāraṁ
yadā draṣṭānupaśyati
guṇebhyaś ca paraṁ vetti
mad-bhāvaṁ so ’dhigacchati

Synonyms

Synonyma

na — no; anyam — otro; guṇebhyaḥ — que las cualidades; kartāram — ejecutor; yadā — cuando; draṣṭā — un vidente; anupaśyati — ve como es debido; guṇebhyaḥ — a las modalidades de la naturaleza; ca — y; param — trascendental; vetti — conoce; mat-bhāvam — a Mi naturaleza espiritual; saḥ — él; adhigacchati — es promovido.

na — žádný; anyam — jiný; guṇebhyaḥ — než kvality; kartāram — konatel; yadā — když; draṣṭā — pozorovatel; anupaśyati — vidí správně; guṇebhyaḥ — ke kvalitám přírody; ca — a; param — transcendentálního; vetti — zná; mat-bhāvam — do Mého stavu bytí; saḥ — on; adhigacchati — je přemístěn.

Translation

Překlad

Cuando alguien ve como es debido que, aparte de estas modalidades de la naturaleza, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor que esté actuando, y conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas esas modalidades, esa persona llega a Mi naturaleza espiritual.

Když někdo náležitě vidí, že jediným konatelem všeho jsou tyto kvality přírody, a když zná Nejvyššího Pána, který je vůči všem těmto kvalitám transcendentální, dosahuje duchovní úrovně Mé existence.

Purport

Význam

Uno puede trascender todas las actividades de las modalidades de la naturaleza material, si solo las entiende debidamente aprendiendo con las almas idóneas. Kṛṣṇa es el verdadero maestro espiritual, y Él le está impartiendo a Arjuna este conocimiento espiritual. De igual modo, esta ciencia de las actividades en función de las modalidades de la naturaleza, uno tiene que aprenderla con aquellos que están por entero en el plano de conciencia de Kṛṣṇa. De lo contrario, la vida de uno se verá extraviada. Por medio de la instrucción de un maestro espiritual genuino, la entidad viviente puede conocer su posición espiritual, su cuerpo material, sus sentidos, cómo está atrapada y cómo se halla bajo el hechizo de las modalidades materiales de la naturaleza. La entidad viviente está desamparada, pues se encuentra en las garras de esas modalidades, pero cuando pueda ver su verdadera posición, podrá entonces llegar al plano trascendental, teniendo la posibilidad de llevar una vida espiritual. En realidad, la entidad viviente no es la ejecutora de las diferentes actividades. Ella se ve forzada a actuar debido a que se encuentra situada en un determinado tipo de cuerpo, dirigido por una determinada modalidad de la naturaleza material. A menos que uno tenga la ayuda de la autoridad espiritual, no puede entender en qué posición se encuentra de hecho. Con la compañía de un maestro espiritual genuino uno puede ver su verdadera posición, y por medio de esa clase de comprensión puede quedar fijo en el estado de plena conciencia de Kṛṣṇa. Un hombre que tiene conciencia de Kṛṣṇa no es controlado por el hechizo de las modalidades materiales de la naturaleza. Ya se dijo en el séptimo capítulo que, aquel que se ha entregado a Kṛṣṇa, queda liberado de las actividades de la naturaleza material. Para aquel que es capaz de ver las cosas tal como son, la influencia de la naturaleza material gradualmente cesa.

Veškeré působení kvalit hmotné přírody může každý překonat jednoduše tím, že je správně pochopí pomocí výkladu správných osob. Pravým duchovním mistrem je Kṛṣṇa, který zde sděluje toto duchovní poznání Arjunovi. A pro nás jsou pravými učiteli vědy o činnostech z hlediska kvalit přírody ty osoby, které jsou si plně vědomy Kṛṣṇy. Od nich je třeba se učit. V jiném případě se náš život bude ubírat špatným směrem. Z učení pravého duchovního učitele může živá bytost poznat své duchovní postavení, své hmotné tělo, své smysly a to, jak je chycena a je pod vlivem kvalit hmotné přírody. V jejich sevření je bezmocná, ale když pozná své pravé postavení, získá příležitost žít duchovní život a dosáhnout transcendentální úrovně. Živá bytost ve skutečnosti nic nekoná. Je nucena jednat, protože je v určitém druhu těla ovládaném určitou kvalitou hmotné přírody. Bez pomoci duchovní autority není schopna pochopit, v jaké pozici se vlastně nachází. Ve společnosti pravého duchovního učitele však může poznat své skutečné postavení a díky tomuto poznání pevně spočinout na úrovni úplného vědomí Kṛṣṇy. Člověk, který si je vědom Kṛṣṇy, nepodléhá hmotným kvalitám. V sedmé kapitole již bylo uvedeno, že ten, kdo se odevzdá Kṛṣṇovi, je osvobozen od působení hmotné přírody. Na toho, kdo je schopen vidět věci tak, jak jsou, hmotná příroda postupně přestává mít vliv.