Skip to main content

TEXT 18

TEXT 18

Texto

Verš

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā
madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā
adho gacchanti tāmasāḥ
ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā
madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā
adho gacchanti tāmasāḥ

Synonyms

Synonyma

ūrdhvam — hacia arriba; gacchanti — van; sattva-sthāḥ — aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad; madhye — en el medio; tiṣṭhanti — habitan; rājasāḥ — aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión; jaghanya — de abominable; guṇa — calidad; vṛtti-sthāḥ — ocupación; adhaḥ — abajo; gacchanti — van; tāmasāḥ — las personas que están en el plano de la modalidad de la ignorancia.

ūrdhvam — nahoru; gacchanti — spějí; sattva-sthāḥ — ti, kdo se nacházejí na úrovni dobra; madhye — uprostřed; tiṣṭhanti — setrvávají; rājasāḥ — ti, kdo jsou ovlivněni kvalitou vášně; jaghanya — odporné; guṇa — kvality; vṛtti-sthāḥ — jejichž zaměstnání; adhaḥ — dolů; gacchanti — spějí; tāmasāḥ — osoby pod vlivem kvality nevědomosti.

Translation

Překlad

Aquellos que se encuentran en el plano de la modalidad de la bondad, gradualmente ascienden a los planetas superiores; aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión, viven en los planetas terrenales; y aquellos que están en el plano de la abominable modalidad de la ignorancia, descienden a los mundos infernales.

Ti, kdo se nacházejí na úrovni kvality dobra, spějí k vyšším planetám; ti, kdo jsou ovlivněni kvalitou vášně, žijí na planetách na úrovni Země, a ti, kdo podléhají odporné kvalitě nevědomosti, klesají do pekelných světů.

Purport

Význam

En este verso se exponen más explícitamente los resultados de las acciones que se realizan en los planos de las tres modalidades de la naturaleza. Existe un sistema planetario superior, integrado por los planetas celestiales, donde todo el mundo es muy elevado. Según el grado de desarrollo de la modalidad de la bondad, la entidad viviente puede ser trasladada a diversos planetas de ese sistema. El planeta más elevado de todos es el de Satyaloka, o Brahmaloka, donde reside la persona más importante de este universo, el Señor Brahmā. Ya hemos visto que a duras penas podemos imaginar las maravillosas condiciones de vida que hay en Brahmaloka, pero la máxima condición de la vida, la modalidad de la bondad, nos puede llevar a ello.

V tomto verši jsou výsledky jednání pod vlivem tří kvalit přírody popsány ještě názorněji. Existuje planetární systém sestávající z nebeských planet, kde jsou všichni na vysokém stupni vývoje. Živá bytost se může dostat na různé planety v této soustavě podle toho, nakolik rozvinula kvalitu dobra. Nejvýše ležící planetou je Satyaloka neboli Brahmaloka, na níž sídlí Pán Brahmā, první osoba v tomto vesmíru. Již jsme poznali, že můžeme stěží odhadnout, jaké jsou na Brahmaloce úžasné životní podmínky. Nejvyšší stav života, kvalita dobra, tam však může člověka dovést.

La modalidad de la pasión es mixta. Dicha modalidad está en el medio, entre las modalidades de la bondad y la ignorancia. Una persona no siempre es pura, e incluso si lograra estar puramente en el plano de la modalidad de la pasión, tan solo permanecería en esta Tierra como un rey o como un hombre rico. Pero como hay mezclas, uno también puede descender. La gente de esta Tierra, que se halla en el plano de la modalidad de la pasión o de la ignorancia, no puede ir a la fuerza a los planetas superiores por medio de máquinas. En el plano de la modalidad de la pasión también hay la posibilidad de volverse loco en la siguiente vida.

Kvalita vášně je smíšená. Je uprostřed, mezi kvalitami dobra a nevědomosti. Člověk je zřídka pod vlivem pouze jedné kvality, ale i kdyby byl čistě na úrovni kvality vášně, tak jen zůstane na této planetě Zemi jako král či boháč. Kvality jsou však smíchány, a proto je možné také poklesnout. Lidé na Zemi, pod vlivem kvalit vášně a nevědomosti, se nemohou dostat na vyšší planety silou, pomocí strojů. Pod vlivem kvality vášně člověku také hrozí, že bude v příštím životě šílený.

La cualidad más baja de todas, la modalidad de la ignorancia, se describe aquí como abominable. El resultado de cultivar la ignorancia es sumamente arriesgado. Esta es la cualidad más baja de la naturaleza material. Por debajo del nivel humano hay ocho millones de especies de vida —aves, bestias, reptiles, árboles, etc.—, y conforme al desarrollo de la modalidad de la ignorancia, la gente es bajada a esas condiciones abominables. La palabra tāmasāḥ es muy significativa aquí. Tāmasāḥ se refiere a aquellos que se quedan continuamente en el plano de la modalidad de la ignorancia sin elevarse a una modalidad superior. Su futuro es muy oscuro.

O nejnižší kvalitě v hmotné přírodě, kvalitě nevědomosti, je zde řečeno, že je odporná. Výsledek rozvinutí nevědomosti je nesmírně nebezpečný. Pod úrovní lidských bytostí existuje osm miliónů forem života — ptáci, zvěř, plazi, stromy a tak dále — a podle stupně své nevědomosti jsou lidé přinuceni poklesnout do těchto odporných životních podmínek. Velice důležité je slovo tāmasāḥ — poukazuje na ty, kdo neustále zůstávají pod vlivem kvality nevědomosti a nepozvednou se k vyšším kvalitám. Jejich budoucnost je velmi temná.

Existe una oportunidad para que los hombres que están en los planos de las modalidades de la ignorancia y la pasión se eleven al plano de la modalidad de la bondad, y el sistema para ello se denomina conciencia de Kṛṣṇa. Pero aquel que no aprovecha esa oportunidad, permanecerá con toda certeza en el seno de las modalidades inferiores.

Lidé podléhající kvalitám nevědomosti a vášně se mohou dostat na úroveň kvality dobra pomocí systému jednání s vědomím Kṛṣṇy. Ten, kdo však této příležitosti nevyužije, zůstane jistě i nadále pod vlivem nižších kvalit.