Skip to main content

TEXT 10

VERŠ 10

Texto

Verš

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te
teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

Palabra por palabra

Synonyma

teṣām — a ellos; satata-yuktānām — siempre dedicados; bhajatām — a prestar servicio devocional; prīti-pūrvakam — con éxtasis amoroso; dadāmi — Yo doy; buddhi-yogam — verdadera inteligencia; tam — eso; yena — por lo cual; mām — a Mí; upayānti — vienen; te — ellos.

teṣām — tým; satata-yuktānām — neustále zamestnaní; bhajatām — v oddanej službe; prīti-pūrvakam — v láskyplnej extáze; dadāmi — dám; buddhi-yogam — skutočnú inteligenciu; tam — to; yena — ktorú ; mām — Mňa; upayānti — prídu; te — oni.

Traducción

Překlad

A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, Yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a Mí.

Tým, ktorý sú Mi neustále oddaní a s láskou Ma uctievajú, dávam poznanie, s pomocou ktorého ku Mne dospejú.

Significado

Význam

En este verso, la palabra buddhi-yogam es muy significativa. Recordemos que en el segundo capítulo, el Señor, al instruir a Arjuna, le dijo que Él le había hablado de muchas cosas y que lo instruiría en lo referente al proceso de buddhi-yoga. Ahora se explica el buddhi-yoga. El buddhi-yoga es de por sí acción con conciencia de Kṛṣṇa; eso constituye el máximo grado de la inteligencia. Buddhi significa «inteligencia», y yoga significa «actividades místicas» o «elevación mística». Cuando uno trata de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, y se entrega por entero al cultivo de conciencia de Kṛṣṇa por medio del servicio devocional, su acción se denomina buddhi-yoga. En otras palabras, buddhi-yoga es el proceso mediante el cual uno se sale del enredo de este mundo material. La meta última del progreso es Kṛṣṇa. La gente no lo sabe; por lo tanto, la compañía de los devotos y un maestro espiritual genuino son cosas importantes. Uno debe saber que la meta es Kṛṣṇa, y cuando se establece la meta, entonces el sendero se recorre lenta pero progresivamente, y se alcanza la meta final.

Slová buddhi-yogam majú v tomto verši veľký význam. Možno si spomenieme, ako v druhej kapitole poučoval Kṛṣṇa Arjunu o rôznych veciach a povedal mu, že by ho chcel poučiť o buddhi-yoge. Čo je buddhi-yoga, je vysvetlené v tomto verši. Samotná buddhi-yoga je činnosť konaná vo vedomí Kṛṣṇu; to je najvyššia inteligencia. Budhi znamená inteligencia a yoga mystické činy alebo mystické povýšenie. Keď sa človek snaží vrátiť domov, späť k Bohu, prostredníctvom vedomia Kṛṣṇu a oddanej služby, potom sa jeho konanie nazýva buddhi-yoga. Je to, inými slovami, spôsob, pomocou ktorého sa človek vymaní z pút hmotného sveta. Najvyšším cieľom pokroku je Kṛṣṇa. Ľudia to nevedia, a preto je dôležité, aby sa stýkali s oddanými a s pravým duchovným učiteľom. Človek môže poznať, že Kṛṣṇa je cieľ, a keď si tento cieľ stanoví, jeho cesta k Nemu bude pomaly ale iste zavŕšená a dosiahne Absolútny cieľ.

Cuando una persona sabe cuál es la meta de la vida pero está adicta a los frutos de las actividades, actúa en el plano del karma-yoga. Cuando ella sabe que la meta es Kṛṣṇa pero disfruta de las especulaciones mentales para entender a Kṛṣṇa, actúa en el plano del jñāna-yoga. Y cuando conoce la meta y busca a Kṛṣṇa por entero con conciencia de Kṛṣṇa y servicio devocional, actúa en el plano del bhakti-yoga o buddhi-yoga, que es el yoga completo. Ese yoga completo constituye la etapa más elevada y perfecta de la vida.

O človeku, ktorý pozná zmysel života, ale je pripútaný k výsledkom svojej práce, sa hovorí, že vykonáva karma-yogu. Keď vie, že cieľom je Kṛṣṇa, no pritom nachádza potešenie v špekulovaní, pomocou ktorého chce pochopiť Kṛṣṇu, vykonáva jñāna-yogu. Keď pozná cieľ a hľadá Kṛṣṇu pomocou oddanej služby, je zamestnaný v bhakti-yoge alebo buddhi-yoge, tzn. v dokonalej yoge a v najvyššom a najdokonalejšom životnom štádiu.

Puede que una persona tenga un maestro espiritual genuino y que esté apegada a una organización espiritual, pero si aun así no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar, entonces Kṛṣṇa le da instrucciones desde dentro de modo que al final pueda llegar a Él sin dificultad. El requisito para ello es que la persona se dedique siempre al proceso de conciencia de Kṛṣṇa, y con amor y devoción preste toda clase de servicios. Ella debe realizar algún tipo de trabajo para Kṛṣṇa, y ese trabajo se debe hacer con amor. Si un devoto no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar en la senda de la autorrealización, pero es sincero y dedicado a las actividades del servicio devocional, el Señor le da la oportunidad de progresar y al final llegar a Él.

Niekto môže mať pravého duchovného učiteľa a môže byť členom duchovného hnutia. Ak však nie je dostatočne inteligentný na to, aby robil pokroky, Kṛṣṇa ho zvnútra osobne poučí, aby k Nemu mohol nakoniec dospieť. Je však potrebné, aby na Kṛṣṇu neustále myslel a s láskou a oddanosťou Mu všemožne slúžil. Každý by mal vykonávať nejakú prácu pre Kṛṣṇu, a mal by ju vykonávať s láskou. Ak oddaný nie je dostatočne inteligentný na to, aby robil pokroky na ceste k sebarealizácii, ale je úprimný a vykonáva svoju službu s láskou a oddanosťou, Pán mu dá príležitosť, aby urobil pokrok a nakoniec sa k Nemu vrátil.