Skip to main content

TEXT 24

VERŠ 24

Texto

Verš

sañjaya uvāca
evam ukto hṛṣīkeśo
guḍākeśena bhārata
senayor ubhayor madhye
sthāpayitvā rathottamam
sañjaya uvāca
evam ukto hṛṣīkeśo
guḍākeśena bhārata
senayor ubhayor madhye
sthāpayitvā rathottamam

Palabra por palabra

Synonyma

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya dijo; evam — así pues; uktaḥ — habiéndosele hablado; hṛṣīkeśaḥ — el Señor Kṛṣṇa; guḍākeśena — por Arjuna; bhārata — ¡oh, descendiente de Bharata!; senayoḥ — de los ejércitos; ubhayoḥ — ambos; madhye — en medio; stāpayitvā — colocando; ratha-uttamam — la mejor cuadriga.

 

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya riekol; evam — takto; uktaḥ — oslovený; hṛṣīkeśaḥ — Śrī Kṛṣṇa; guḍākeśena — Arjunom; bhārata — ó, potomok Bharatov; senayoḥ — vojská; ubhayoḥ — obidve; madhye — medzi; sthāpayitvā — umiestnil; ratha-uttamam — najlepší z vozov.

Traducción

Překlad

Sañjaya dijo: ¡Oh, descendiente de Bharata!, el Señor Kṛṣṇa, después de que Arjuna le dijo eso, condujo la excelente cuadriga hasta que estuvo en medio de los ejércitos de ambos bandos.

Sañjaya riekol: „Ó, potomok Bharatov, takto oslovený Arjunom zašiel Śrī Kṛṣṇa s úžasným vozom medzi obe vojská.“

Significado

Význam

En este verso, a Arjuna se le da el nombre de Guḍākeśa. Guḍākā significa «sueño», y a aquel que conquista el sueño se le llama guḍākeśa. Sueño también significa ignorancia; de modo que, Arjuna conquistó tanto el sueño como la ignorancia, gracias a su amistad con Kṛṣṇa. Arjuna, como gran devoto de Kṛṣṇa que era, no podía olvidar a Kṛṣṇa ni por un momento, porque esa es la naturaleza del devoto. Ya sea despierto o dormido, el devoto del Señor nunca puede dejar de pensar en el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Kṛṣṇa. Así pues, el devoto de Kṛṣṇa puede vencer tanto el sueño como la ignorancia, por el simple hecho de pensar en Kṛṣṇa constantemente. Eso se denomina conciencia de Kṛṣṇa o samādhi. Kṛṣṇa, en Su carácter de Hṛṣīkeśa, o director de la mente y los sentidos de todas las entidades vivientes, pudo entender lo que llevaba a Arjuna a colocar la cuadriga en medio de los ejércitos. Por lo tanto, así lo hizo, y habló lo siguiente.

V tomto verši je Arjuna oslovený ako Guḍākeśa. Guḍākā znamená „spánok“ a ten, kto ovláda spánok, sa volá guḍākeśa. Spánok znamená tiež nevedomosť. Arjuna ovládal spánok i nevedomosť vďaka priateľstvu s Kṛṣṇom. Ako Kṛṣṇov veľký oddaný nemohol Arjuna na Kṛṣṇu ani na chvíľu zabudnúť. Taká je čistá oddanosť. Či už v bdelom stave, alebo v spánku, oddaný neustále myslí na mená, podobu, vlastnosti a zábavy Najvyššej Božskej Osobnosti, Śrī Kṛṣṇu. Kto je takto odovzdaný, môže ovládnuť spánok i nevedomosť neustálym rozjímaním o Kṛṣṇovi a tento stav sa nazýva samādhi čiže neustále vedomie Kṛṣṇu. Kṛṣṇa je Hṛṣīkeśa — ten, kto ovláda zmysly a myseľ všetkých živých bytostí. Preto mohol porozumieť Arjunovmu zámeru umiestniť bojový voz medzi vojská. A tak povedal nasledujúce.