Skip to main content

Word for Word Index

yuvā eva
even as a young man — ŚB 5.14.43
yuvā-kāle
youth — CC Ādi 13.22
navyaḥ yuvā
newly youthful person — CC Antya 1.168
parama yuvā
young man — CC Antya 3.17
yuvā
in full youth — ŚB 1.4.11
young — ŚB 5.10.1, ŚB 7.3.23, CC Ādi 17.162
if the student is a young man. — ŚB 7.12.8
as a young man. — ŚB 9.17.7
young men — CC Ādi 7.25
young man — CC Ādi 14.55, CC Madhya 5.16, CC Antya 1.190
youthful — CC Madhya 23.25
youth — CC Antya 6.137