Skip to main content

Word for Word Index

yudhi
in the fight — Bg. 1.4, ŚB 4.28.29, ŚB 8.17.14, ŚB 8.21.23, ŚB 10.68.12
on the battlefield — ŚB 1.9.34, ŚB 7.10.37, ŚB 8.10.57, ŚB 11.30.3
in the battle — ŚB 1.15.12, ŚB 10.59.17-19, ŚB 11.4.20, ŚB 11.30.16
on the field of battle — ŚB 3.19.38
in the war — ŚB 5.15.11
in battle — ŚB 7.10.53, ŚB 10.60.56, ŚB 10.61.20, ŚB 10.72.31, ŚB 10.73.1-6, ŚB 10.83.40
in the battlefield — ŚB 8.19.4, ŚB 8.20.9, ŚB 9.15.34
in a fight — ŚB 9.9.42, ŚB 9.22.20
in the Battle of Kurukṣetra — ŚB 9.24.67
in battle. — ŚB 10.61.22
in the battle. — ŚB 11.30.23