Skip to main content

Word for Word Index

yadā eva
when — ŚB 10.58.24
yadā yadā
whenever and wherever — Bg. 4.7
whenever — ŚB 10.48.23, CC Ādi 3.22
yadā
when — Bg. 2.52, Bg. 2.53, Bg. 2.55, Bg. 2.58, Bg. 6.4, Bg. 6.18, Bg. 13.31, Bg. 14.11, Bg. 14.14, Bg. 14.19, ŚB 1.4.26, ŚB 1.7.13-14, ŚB 1.7.19, ŚB 1.14.8, ŚB 1.15.36, ŚB 1.16.10, ŚB 2.3.24, ŚB 2.10.10, ŚB 3.1.6, ŚB 3.1.7, ŚB 3.1.9, ŚB 3.1.10, ŚB 3.3.15, ŚB 3.7.13, ŚB 3.9.32, ŚB 3.9.33, ŚB 3.13.6, ŚB 3.16.30, ŚB 3.21.52-54, ŚB 3.22.10, ŚB 3.23.34, ŚB 3.25.16, ŚB 3.26.50, ŚB 3.26.70, ŚB 3.27.27, ŚB 3.27.30, ŚB 3.28.12, ŚB 3.31.45-46, ŚB 3.31.45-46, ŚB 3.32.4, ŚB 3.32.24, ŚB 4.3.2, ŚB 4.3.25, ŚB 4.4.23, ŚB 4.6.48, ŚB 4.8.79, ŚB 4.13.42, ŚB 4.16.23, ŚB 4.17.9, ŚB 4.22.26, ŚB 4.25.11, ŚB 4.27.15, ŚB 4.28.24, ŚB 4.28.45, ŚB 4.28.46, ŚB 4.29.4, ŚB 4.29.26-27, ŚB 4.29.46, ŚB 4.29.78, ŚB 5.5.7, ŚB 5.5.9, ŚB 5.7.1, ŚB 5.8.12, ŚB 5.8.14, ŚB 5.9.9-10, ŚB 5.9.11, ŚB 5.10.2, ŚB 5.14.12, ŚB 5.14.14, ŚB 5.14.22, ŚB 5.14.30, ŚB 5.15.11, ŚB 5.19.20, ŚB 5.21.4, ŚB 5.21.4, ŚB 5.21.5, ŚB 5.21.10, ŚB 5.22.13, ŚB 6.2.8, ŚB 6.4.4, ŚB 6.4.48, ŚB 6.4.49-50, ŚB 6.7.2-8, ŚB 6.16.40, ŚB 7.1.10, ŚB 7.4.27, ŚB 7.4.28, ŚB 7.5.12, ŚB 7.5.43-44, ŚB 7.5.54, ŚB 7.7.34, ŚB 7.7.35, ŚB 7.12.23, ŚB 8.2.31, ŚB 8.3.30, ŚB 8.5.15-16, ŚB 8.5.15-16, ŚB 8.7.16, ŚB 8.7.23, ŚB 8.8.29, ŚB 8.12.23, ŚB 8.22.25, ŚB 9.5.8, ŚB 9.7.10, ŚB 9.7.12, ŚB 9.7.13, ŚB 9.7.14, ŚB 9.14.5, ŚB 9.19.15, ŚB 9.20.20, ŚB 9.22.14-15, ŚB 10.3.33, ŚB 10.3.47, ŚB 10.9.16, ŚB 10.11.13, ŚB 10.12.15, ŚB 10.35.8-11, ŚB 10.35.14-15, ŚB 10.51.53, ŚB 10.54.16, ŚB 10.62.8, ŚB 10.88.9, ŚB 11.4.3, ŚB 11.8.42, ŚB 11.13.15, ŚB 11.15.22, ŚB 11.15.26, ŚB 11.18.11, ŚB 11.18.12, ŚB 11.19.25, ŚB 11.20.18, ŚB 11.24.2, ŚB 11.24.18, ŚB 11.25.7, ŚB 11.25.10, ŚB 11.25.11, ŚB 11.25.13, ŚB 11.25.14, ŚB 11.25.15, ŚB 11.25.16, ŚB 11.27.8, ŚB 11.29.34, ŚB 12.2.23, ŚB 12.2.24, ŚB 12.2.31, ŚB 12.2.32, ŚB 12.3.27, ŚB 12.3.28, ŚB 12.3.29, ŚB 12.3.30, ŚB 12.4.22, ŚB 12.4.33, ŚB 12.4.33, ŚB 12.4.34, ŚB 12.7.21, CC Ādi 8.25, CC Madhya 2.36, CC Madhya 11.118, CC Madhya 17.216, CC Madhya 22.46, CC Madhya 22.84, CC Madhya 24.160
whenever — ŚB 1.10.25, ŚB 2.2.15, ŚB 7.10.9, ŚB 9.24.56, ŚB 9.24.56, ŚB 10.85.4, ŚB 11.27.48
as long as — ŚB 2.5.32
so long — ŚB 2.5.32
at the time of — ŚB 2.6.23
while — ŚB 2.6.40-41, ŚB 2.10.21
because — ŚB 2.10.9
at that time — ŚB 2.10.41
therefore — ŚB 5.12.8
when in trance — ŚB 6.4.26
when. — ŚB 7.8.53, ŚB 10.87.24
at which time — ŚB 8.11.2
as soon as — CC Madhya 22.103, CC Antya 4.194