Skip to main content

Word for Word Index

yā tu
as they are — ŚB 2.8.13
what — Bg. 2.69
that which — Bg. 18.30, ŚB 1.8.31, ŚB 4.9.10, ŚB 9.19.16, ŚB 9.19.16
which — Bg. 18.32, Bg. 18.50, ŚB 3.25.32, ŚB 3.25.33, ŚB 3.29.11-12, ŚB 5.16.20-21, ŚB 5.17.1, ŚB 5.25.1, ŚB 5.26.3, ŚB 6.14.54, ŚB 11.19.4, ŚB 11.20.26, ŚB 11.25.6, ŚB 11.25.27, CC Ādi 1.75, CC Ādi 4.206, CC Ādi 17.293, CC Madhya 19.172, CC Madhya 22.150, CC Madhya 22.154, CC Antya 1.189, CC Antya 16.149, Śrī brahma-saṁhitā 5.8
the lady — ŚB 1.10.29
the river — ŚB 1.13.52
the river which — ŚB 1.19.6
all those — ŚB 2.1.20
who — ŚB 2.9.14, ŚB 3.31.38, ŚB 4.17.22, ŚB 4.23.25, ŚB 4.26.16, ŚB 4.27.20, ŚB 6.6.41, ŚB 10.3.47, ŚB 10.30.30, ŚB 10.60.45, ŚB 12.12.12, CC Madhya 8.93, Śrī brahma-saṁhitā 5.60
one who — ŚB 3.1.33, ŚB 3.12.54, ŚB 4.27.29
whosoever — ŚB 3.20.35
she — ŚB 3.21.29, ŚB 4.1.14, CC Ādi 16.41
she who — ŚB 3.31.40, ŚB 4.13.18, ŚB 6.14.28, ŚB 8.13.10, ŚB 9.7.2, ŚB 10.60.9, ŚB 10.86.1
the other — ŚB 4.1.4
which. — ŚB 4.22.21, ŚB 10.41.14
a woman who — ŚB 5.18.21
any woman who — ŚB 7.11.29
they who — ŚB 10.47.61
which person (me) — ŚB 11.8.30
who (me) — ŚB 11.8.32
(I am that one) who — ŚB 11.8.34
which (perfection) — ŚB 11.15.8-9
which perception — ŚB 11.18.37
such — ŚB 11.21.2
whatever — CC Ādi 15.9
that — CC Madhya 1.84
She who — CC Antya 1.191
those who — CC Antya 7.47
yā’
of which — CC Ādi 16.27
yā yā
whatever — CC Madhya 6.142
yā śunile
hearing which — CC Madhya 24.282