Skip to main content

Word for Word Index

viprāḥ
O twice-born — ŚB 1.2.16
O brāhmaṇasŚB 1.3.14, ŚB 1.3.44, ŚB 1.9.2, ŚB 1.19.15, ŚB 4.14.28, ŚB 8.1.33, ŚB 9.4.39-40, ŚB 10.84.30, ŚB 11.13.22, ŚB 11.13.38, ŚB 12.6.20, ŚB 12.12.58, CC Madhya 23.21
O brāhmaṇaŚB 1.8.47
persons well versed in the VedasŚB 1.12.29
brāhmaṇasŚB 1.19.24, ŚB 3.20.10, ŚB 10.4.39, ŚB 10.84.53
the four brāhmaṇasŚB 3.16.15
O brāhmaṇas.ŚB 3.16.26
the brāhmaṇasŚB 4.13.35, ŚB 4.30.39-40, ŚB 5.4.7, ŚB 10.4.41, ŚB 10.5.5, ŚB 10.7.12, ŚB 10.7.17, ŚB 10.12.34, ŚB 10.17.17, ŚB 10.23.38, ŚB 11.2.25
all the brāhmaṇasŚB 4.15.7, ŚB 4.19.41, ŚB 5.15.11
the brāhmaṇas and Vaiṣṇavas — ŚB 4.22.8
O assembled brāhmaṇasŚB 5.5.23
the best of the brāhmaṇasŚB 7.11.4
the learned brāhmaṇasŚB 10.84.14, ŚB 10.89.19
O learned brāhmaṇasŚB 11.1.13-15, ŚB 12.6.11
the brāhmaṇa priests — ŚB 12.6.21
O sages — ŚB 12.12.2