Skip to main content

Word for Word Index

viśvarūpa-duhitaram
the daughter of Viśvarūpa — ŚB 5.7.1
viśvarūpa-uddeśe
to find Viśvarūpa — CC Madhya 7.11
viśvarūpa
of Viśvarūpa — ŚB 6.13.5, CC Madhya 7.13
Viśvarūpa — CC Ādi 13.74, CC Ādi 15.12, CC Ādi 15.14, CC Ādi 15.18, CC Ādi 15.21, CC Madhya 3.143
universal form — CC Ādi 13.76
Viśvarūpa (the elder brother of Śrī Caitanya Mahāprabhu) — CC Madhya 7.44