Skip to main content

Word for Word Index

adhauta-vāsaḥ
unwashed clothes — ŚB 6.18.48
dat-vāsaḥ
the teeth and clothes — ŚB 11.17.23
gurukula-vāsaḥ
lived at the gurukulaŚB 5.4.8
su-vāsaḥ
with fine clothing — ŚB 10.58.49
tat-vāsaḥ
her garment — ŚB 12.8.26-27
vāsaḥ tu
the dress — ŚB 2.1.34
vāsaḥ
residence — Bg. 1.43, ŚB 1.16.22, ŚB 8.21.32, ŚB 10.45.4, ŚB 10.80.44, ŚB 10.80.45, ŚB 11.25.25
inhabitation — ŚB 3.2.16
clothing — ŚB 3.14.30, ŚB 3.23.24, ŚB 3.28.37, ŚB 9.11.31-34, ŚB 10.5.15-16, ŚB 10.22.10, ŚB 11.18.35, ŚB 12.3.39-40
clothes — ŚB 3.22.23, ŚB 11.13.36, ŚB 11.18.15
cloth — ŚB 4.9.55, ŚB 9.18.19
a garment or covering — ŚB 7.13.2
the covering dress — ŚB 8.12.23
the dress — ŚB 9.18.10
the garments — ŚB 9.18.17
garments — ŚB 10.7.5, ŚB 10.21.5, ŚB 11.6.46, CC Madhya 15.237
well dressed — ŚB 10.7.16
mother Yaśodā was wearing such a sari — ŚB 10.9.3
of clothes — ŚB 10.41.38
their clothes — ŚB 10.42.14
with clothing — ŚB 10.45.24, ŚB 10.53.47-48, ŚB 10.71.41-42, ŚB 10.83.37
with garments — ŚB 10.62.23-24, ŚB 10.82.9
whose clothing — ŚB 10.63.51
his cloth — ŚB 10.86.38
fine clothing — ŚB 11.3.52-53
dwelling — ŚB 11.17.14
as clothes — ŚB 11.18.2
His garment — ŚB 12.11.11-12