Skip to main content

Word for Word Index

vāñchā-antara-hīna
he has no desire other than to serve Kṛṣṇa — CC Madhya 24.182
vāñchā-antare
because of a different ambition — CC Madhya 24.27
anya-vāñchā
other desires — CC Madhya 19.168
bhakta-vāñchā
the desire of the devotee — CC Antya 11.102
vāñchā bhari’
fulfilling desires — CC Ādi 4.114
bhṛtya-vāñchā
the desire of His servant — CC Madhya 15.166
eka vāñchā
one desire — CC Antya 11.31, CC Antya 16.22
vāñchā haila
there was a desire — CC Madhya 18.46
vāñchā haya
is My desire — CC Madhya 9.172
I desire — CC Madhya 10.97
vāñchā kari’
desiring — CC Madhya 10.98
kṛṣṇa-vāñchā
of the desire of Lord Kṛṣṇa — CC Ādi 4.87
all the desires of Lord Kṛṣṇa — CC Madhya 8.164
the desires of Lord Kṛṣṇa — CC Madhya 14.198
āmāra manaḥ-vāñchā
the desire of My mind — CC Madhya 13.131
mokṣa-vāñchā
the desire to merge into the Supreme — CC Ādi 1.92
the desire for being liberated — CC Madhya 24.101
nija-vāñchā
His own desires — CC Ādi 4.221
vāñchā-pūraṇa
fulfilling the desire — CC Antya 16.47
vāñchā-siddhi
perfection of desire — CC Antya 11.36
sukha-vāñchā
desire for happiness — CC Ādi 4.186
viṣaya-vāñchā
desire for material advantage — CC Antya 9.73
vāñchā
the desire — ŚB 10.15.26, CC Madhya 8.218
desire for — CC Ādi 1.90
desire — CC Ādi 4.36-37, CC Ādi 4.50, CC Ādi 4.121, CC Ādi 4.221, CC Ādi 13.52, CC Madhya 1.86, CC Madhya 1.205, CC Madhya 11.167
desires — CC Ādi 4.93, CC Ādi 4.165, CC Madhya 1.82, CC Madhya 18.41, CC Madhya 19.175
a desire — CC Madhya 6.187
of the desires — CC Madhya 8.182
the desires — CC Madhya 19.158, CC Antya 20.17