Skip to main content

Word for Word Index

api ha vā
certainly — ŚB 5.9.4
vā api
at all — Bg. 8.6
either — Bg. 11.41-42, Bg. 15.10, ŚB 8.15.26, ŚB 8.15.29, ŚB 11.9.22
or — ŚB 5.19.8, ŚB 10.11.26
api vā
even — ŚB 9.11.22, ŚB 10.29.25
else. — ŚB 10.51.28
kaḥ vā arthaḥ
what interest — ŚB 1.5.17
sādhu asādhu vā
whether honest or dishonest — ŚB 8.9.12
either good or bad things — ŚB 11.11.17
atha vā
or — Bg. 6.42, Bg. 10.42, Bg. 11.41-42, ŚB 4.18.3, ŚB 11.21.11, CC Ādi 2.20, CC Madhya 19.199-200, CC Madhya 20.163, CC Madhya 20.376, CC Madhya 23.29
or else — ŚB 10.16.35, ŚB 10.24.7, ŚB 10.29.23, ŚB 10.50.47, ŚB 10.81.11, ŚB 11.22.58-59
or else. — ŚB 10.82.20, ŚB 11.21.10
or even — CC Madhya 15.170, Śrī brahma-saṁhitā 5.54
ha vā
certainly — ŚB 5.1.9, ŚB 5.1.39, ŚB 5.4.2
as it were — ŚB 5.6.7
indeed — ŚB 5.8.8, ŚB 5.8.28, ŚB 5.24.16, ŚB 5.25.3
vā u ha
certainly — ŚB 5.1.31
u ha vā
certainly — ŚB 5.2.19
indeed — ŚB 5.7.2
āmāra vā haya
may be Mine. — CC Antya 14.30
vā iti
be either — ŚB 1.7.26
kabhu vā udāsa
sometimes indifference. — CC Madhya 14.148
kam vā
what possibly — CC Ādi 3.63
kaḥ vā
who is that person — ŚB 5.3.14
who possibly — CC Ādi 3.27, CC Antya 7.15
yena kena vā
somehow or other — ŚB 4.31.19
kim vā
or — ŚB 1.4.31, ŚB 5.2.7
what to speak of — ŚB 3.7.14
whether — ŚB 4.4.16, ŚB 4.8.64, ŚB 10.30.12, CC Antya 15.51
or maybe — ŚB 5.2.15
what — ŚB 5.8.23, ŚB 9.5.16
or it may be — ŚB 5.8.25
or else — ŚB 10.8.40, ŚB 10.70.27
and why — ŚB 10.17.1
then what — ŚB 10.46.32-33
perhaps — ŚB 10.46.48
or else, perhaps — ŚB 10.90.17
kiṁ vā
whether — ŚB 6.14.58
or — CC Antya 1.151
yatra kva vā
somewhere else — ŚB 10.4.12