Skip to main content

Word for Word Index

utsṛjya
giving up — Bg. 16.23, Bg. 17.1, ŚB 4.8.16, ŚB 6.5.18, ŚB 8.15.30, ŚB 9.16.28, ŚB 9.19.8, ŚB 9.19.27-28, ŚB 11.12.14-15, ŚB 11.20.15, ŚB 11.28.43, CC Ādi 1.59, CC Madhya 22.16
after leaving aside — ŚB 1.18.3
leaving aside — ŚB 2.1.13
after giving up — ŚB 4.29.61
placing — ŚB 8.6.39
keeping aside — ŚB 8.11.16
delivering — ŚB 9.1.42
giving up the battlefield — ŚB 10.4.33
putting Him aside — ŚB 10.9.5
discarding — ŚB 10.37.4, ŚB 10.43.15
rejecting — ŚB 10.47.18, ŚB 11.23.21
giving up (as his body) — ŚB 11.3.12
throwing away — ŚB 11.26.26