Skip to main content

Word for Word Index

unmatta hañā
he became just like a madman — CC Madhya 10.104
just like a madman. — CC Antya 2.18
hañā unmatta
like a madman — CC Madhya 18.121-122
karaye unmatta
makes mad. — CC Ādi 6.49-50
unmatta kariyā
making like a madman. — CC Ādi 5.233
unmatta-liṅginaḥ
who dress as if madmen. — ŚB 6.15.11
unmatta
mad — ŚB 1.4.6, ŚB 1.15.43, ŚB 4.13.10, ŚB 5.9.3, ŚB 5.9.9-10, CC Ādi 7.88
madness — ŚB 5.10.13
restless — ŚB 7.13.10
maddened — ŚB 10.30.14, ŚB 11.7.28, CC Ādi 10.88
crazed persons — ŚB 10.90.14
maddened. — CC Ādi 4.122, CC Madhya 18.16
almost mad — CC Ādi 6.81
mad after it — CC Ādi 7.78
mad. — CC Madhya 17.46
unmatta-vat
like a madman — ŚB 4.2.14-15, ŚB 9.14.32, ŚB 11.26.5, ŚB 11.26.10
like an insane person — ŚB 11.18.29