Skip to main content

Word for Word Index

atha u
or in other words — Bg. 4.35
and then — ŚB 10.29.34, ŚB 10.48.21, ŚB 10.59.42, ŚB 10.71.18
and also — ŚB 10.40.13-14
then — ŚB 10.45.30-31, ŚB 10.59.23, ŚB 10.89.6-7, ŚB 11.26.25
therefore — ŚB 10.60.36
thereupon — ŚB 10.68.20
henceforward — ŚB 10.73.14
thus — ŚB 11.24.2
and furthermore — ŚB 12.8.24
now — Śrī brahma-saṁhitā 5.62
na u cet
if not — ŚB 10.29.35, ŚB 10.43.4, CC Antya 4.64
tat u ha
that which was instructed by his father — ŚB 5.9.5
u ha vāva
indeed — ŚB 5.3.15, ŚB 5.15.1, ŚB 5.16.20-21, ŚB 12.6.68
or — ŚB 5.14.38
u ha
as it is celebrated — ŚB 5.1.24
certainly — ŚB 5.7.13, ŚB 5.14.2, ŚB 5.24.31, ŚB 5.25.9, ŚB 8.12.36
oh — ŚB 5.10.4
indeed — ŚB 5.16.3, ŚB 5.23.8, ŚB 10.60.46, ŚB 12.12.49
then — ŚB 6.9.39
it is well known — ŚB 8.22.6-7
ah, indeed — ŚB 10.42.2
vā u ha
certainly — ŚB 5.1.31
u ha vā
certainly — ŚB 5.2.19
indeed — ŚB 5.7.2
ha-u
let there be — CC Antya 1.57
u he
O (Lord) — ŚB 11.7.18
na u janāḥ
not ordinary persons. — ŚB 10.26.18
kim u
what to speak — ŚB 3.15.48, ŚB 11.26.24
what to speak of — ŚB 7.7.44, ŚB 8.17.10, ŚB 10.6.37-38, ŚB 10.72.11, ŚB 12.10.25, CC Madhya 24.190
whether — ŚB 10.14.28, CC Antya 1.139
what to speak then — ŚB 10.49.20
what more, then — ŚB 10.86.53
what to speak, moreover — ŚB 10.88.38-39
na u
nor — Bg. 17.28, CC Madhya 22.162
not — ŚB 10.22.16, CC Ādi 4.63, CC Madhya 6.157, CC Madhya 11.47, CC Madhya 15.110, CC Antya 1.99, CC Antya 1.120, CC Antya 1.145
never — CC Madhya 8.156
tat u
that indirectly — ŚB 5.5.26
u
note of astonishment — ŚB 1.15.8
the exalted — ŚB 2.2.26
to speak of — ŚB 2.7.46