Skip to main content

Word for Word Index

tāre chāḍuka
let her give him up — CC Madhya 15.264
tāre kauḍi chāḍāibe
he be excused from the dues — CC Antya 9.112
tāre dilā
delivered to him — CC Antya 4.121
tāre diyā
distributing to him — CC Ādi 11.58
tāre vidāya diyā
bidding him farewell — CC Madhya 20.36
tāre kahe
he said to him — CC Madhya 20.85
he addresses him — CC Antya 2.21
tāre vadha kaile
if he is killed — CC Madhya 15.261
tāre khāoyāya
causes him to eat — CC Antya 8.73
tāre māgi’
begging them — CC Madhya 4.151
tāre parāila
put on him — CC Antya 9.107
tāre pāṭhāila
sent for him — CC Antya 9.22
tāre sevoṅ
shall render service unto her — CC Antya 20.56
yāre tāre
to everyone and anyone — CC Ādi 9.39
tāre
to him — CC Ādi 2.73, CC Ādi 2.76, CC Ādi 2.76, CC Ādi 4.177, CC Ādi 8.9, CC Ādi 13.30, CC Madhya 2.81, CC Madhya 7.101, CC Madhya 12.116, CC Madhya 20.117, CC Madhya 22.37, CC Antya 3.7, CC Antya 7.139, CC Antya 9.98, CC Antya 16.81
him — CC Ādi 3.79, CC Ādi 4.19, CC Ādi 16.30, CC Ādi 17.102, CC Madhya 1.73, CC Madhya 1.74, CC Madhya 7.128, CC Madhya 7.152, CC Madhya 8.20, CC Madhya 8.22, CC Madhya 8.90, CC Madhya 10.33, CC Madhya 10.70, CC Madhya 12.62, CC Madhya 13.95, CC Madhya 14.145, CC Madhya 15.290, CC Madhya 16.241, CC Madhya 17.85, CC Madhya 18.115, CC Madhya 20.6, CC Madhya 20.25, CC Madhya 22.13, CC Madhya 22.33, CC Madhya 22.102, CC Madhya 24.258, CC Madhya 25.115, CC Madhya 25.188, CC Antya 1.119, CC Antya 2.39, CC Antya 2.141, CC Antya 2.150, CC Antya 3.107, CC Antya 3.156, CC Antya 4.43, CC Antya 4.47, CC Antya 4.189, CC Antya 4.192, CC Antya 5.59, CC Antya 5.157, CC Antya 6.164, CC Antya 6.165, CC Antya 6.179, CC Antya 6.252, CC Antya 7.6, CC Antya 7.88, CC Antya 7.115, CC Antya 8.74, CC Antya 9.14, CC Antya 9.25, CC Antya 9.30, CC Antya 9.65, CC Antya 9.79, CC Antya 12.57, CC Antya 13.91, CC Antya 16.35, CC Antya 19.44
to that — CC Ādi 4.165
Her — CC Ādi 4.261
it — CC Ādi 5.20
unto the dull material nature — CC Ādi 5.59
unto her — CC Ādi 5.62, CC Antya 3.119
unto him — CC Ādi 5.209, CC Ādi 8.7, CC Ādi 8.12, CC Ādi 17.50, CC Ādi 17.114, CC Ādi 17.231, CC Madhya 7.110, CC Madhya 18.187, CC Madhya 21.119, CC Madhya 22.13, CC Madhya 23.24, CC Antya 3.9, CC Antya 3.212, CC Antya 4.169, CC Antya 5.130, CC Antya 9.99, CC Antya 18.45, CC Antya 20.24
to everyone — CC Ādi 8.21
everyone. — CC Ādi 9.36
onto them — CC Ādi 12.69
unto the Lord — CC Ādi 13.25
them — CC Ādi 14.38, CC Ādi 14.60, CC Madhya 4.103, CC Madhya 14.45, CC Antya 20.147
unto them — CC Ādi 14.57, CC Madhya 1.154, CC Madhya 16.150, CC Antya 5.40, CC Antya 6.196, CC Antya 16.145
to Him — CC Ādi 17.67
unto Him — CC Ādi 17.213
Him (Nimāi Paṇḍita). — CC Ādi 17.214
Him — CC Ādi 17.332, CC Antya 19.52
he — CC Madhya 5.160
the Supreme Person — CC Madhya 6.92
that — CC Madhya 6.175, CC Madhya 22.109, CC Antya 16.132, CC Antya 19.95
Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Madhya 7.76
each of them — CC Madhya 7.99
in each of them — CC Madhya 7.99
with him — CC Madhya 12.124
unto him. — CC Madhya 13.96

Filter by hierarchy