Skip to main content

Word for Word Index

na syuḥ
they are not — ŚB 12.4.24
syuḥ
are — Bg. 9.32, ŚB 1.3.26, ŚB 3.11.16, ŚB 5.20.43, ŚB 9.21.21, CC Madhya 22.147, CC Madhya 23.18-19, CC Madhya 24.273
derived. — ŚB 1.2.23
it so happens — ŚB 1.17.18
may be — ŚB 2.3.14
must have been — ŚB 2.3.16
will take place — ŚB 2.7.38
can be available. — ŚB 3.21.14
become — ŚB 4.21.23, ŚB 7.8.11, ŚB 7.13.34, ŚB 10.47.15, ŚB 10.58.44
are. — ŚB 5.11.11
there are — ŚB 6.3.5, ŚB 10.57.28, ŚB 10.74.2
becomes — ŚB 7.14.16
can exist — ŚB 7.15.60
must be done — ŚB 8.11.7
may they be — ŚB 10.47.66
let them become (the husbands) — ŚB 10.60.44
become manifest — ŚB 10.87.29
they occur — ŚB 11.2.42
they could be — ŚB 11.8.38
they are — ŚB 11.11.14
could they have — ŚB 11.19.7
these offerings should be made — ŚB 11.27.35
let there be — CC Ādi 6.60
must be — CC Madhya 20.249
should be — CC Madhya 22.113
may exist — CC Madhya 23.78