Skip to main content

Word for Word Index

svam bhāgam
their own share — ŚB 8.8.39-40
brahma-svam
a brāhmaṇa’s property — ŚB 10.64.33, ŚB 10.64.35, ŚB 10.64.36
svām ca
his own — ŚB 9.1.38-39
svam okaḥ
my destination in life. — ŚB 8.24.53
svam padam
His own desired position — ŚB 11.1.6-7
svam rājyam
own kingdom — ŚB 1.8.5
sarva-svam
everything they possess — ŚB 10.20.35
all one possesses — ŚB 11.18.13
the be-all and end-all — CC Ādi 4.51
svam
own — Bg. 6.13-14, ŚB 3.6.17, ŚB 3.11.24, ŚB 3.19.31, ŚB 3.28.12, ŚB 4.9.26, ŚB 4.9.28, ŚB 4.21.24, ŚB 4.22.46, ŚB 4.22.46, ŚB 4.22.46, ŚB 4.23.13, ŚB 4.29.48, ŚB 5.20.2, ŚB 7.6.17-18, ŚB 8.3.29, ŚB 8.9.27, ŚB 9.6.18
his own — ŚB 1.13.57, ŚB 1.18.3, ŚB 3.23.47, ŚB 4.7.3, ŚB 5.20.14, ŚB 6.8.40, ŚB 8.4.5, ŚB 8.19.14, ŚB 9.9.3, ŚB 9.13.6, ŚB 9.18.19, ŚB 10.36.40
Himself — ŚB 3.8.4, CC Ādi 17.293, CC Madhya 18.25
accordingly — ŚB 3.11.24
His own — ŚB 3.16.32, ŚB 10.28.14, CC Ādi 3.104, CC Antya 8.1
his — ŚB 3.30.21
its own original — ŚB 5.11.8
your own — ŚB 6.16.3, ŚB 8.21.31
to his own — ŚB 7.10.69
his original position as an eternal servant of Kṛṣṇa — ŚB 9.9.48
or does it belong to me personally — ŚB 10.10.11
the property — ŚB 10.64.32, ŚB 11.26.19-20
their own — ŚB 10.82.3-6, ŚB 11.12.12, ŚB 11.21.27
its own — ŚB 11.14.25
that very — ŚB 11.28.36
svam ātmānam
her own reflection — ŚB 3.23.30
Himself — ŚB 12.11.50
svam svam
in their own entrusted matters — ŚB 1.4.23
each to his own — ŚB 3.24.25, ŚB 10.54.17, ŚB 11.31.10
their respective — ŚB 4.2.35
to their own — ŚB 8.6.27
own respective — ŚB 10.11.46
each his own — ŚB 10.17.2-3, ŚB 10.25.27, ŚB 11.30.48
each your own — ŚB 10.22.10
each their own — ŚB 10.61.2, ŚB 10.76.25
svam ātmajam
his own son Kṛṣṇa — ŚB 10.11.6
svam upasthānam
their prayer glorifying Him — ŚB 6.9.46
svām
his — ŚB 3.18.16, ŚB 10.53.7, ŚB 10.56.32, ŚB 12.6.54-56
Your own — ŚB 3.18.25
your own — ŚB 5.10.7
His own — ŚB 5.25.7, ŚB 8.12.37, ŚB 10.47.13, CC Madhya 24.320