Skip to main content

Word for Word Index

sanātana-anusandhāne
to search for Sanātana Gosvāmī. — CC Madhya 25.208
sanātana-hāta dhari’
catching the hand of Sanātana Gosvāmī — CC Madhya 21.111
sanātana-dvārā
through Sanātana Gosvāmī — CC Antya 5.86
gosāñi sanātana
Sanātana Gosvāmī — CC Madhya 1.36
sanātana gosāñi
Sanātana Gosāñi — CC Madhya 25.210
sanātana-gosāñi
the elder brother, Sanātana Gosvāmī — CC Madhya 19.13
Sanātana Gosvāmī — CC Madhya 25.185
sanātana-gosāñira
of Sanātana Gosvāmī — CC Madhya 1.260
haridāsa sanātana
Haridāsa Ṭhākura and Sanātana Gosvāmī. — CC Antya 4.23
sanātana jānila
Sanātana Gosvāmī could understand — CC Madhya 20.83
sanātana kahe
Sanātana Gosvāmī replied — CC Madhya 19.23, CC Antya 4.125, CC Antya 4.144
Sanātana Gosvāmī said — CC Madhya 19.26, CC Madhya 20.64, CC Antya 4.28, CC Antya 4.84, CC Antya 4.99, CC Antya 13.58
Sanātana replied — CC Madhya 20.10-11, CC Madhya 20.81
Sanātana said — CC Madhya 20.364
kahe sanātana
Sanātana replied. — CC Antya 13.53
kaila sanātana
Sanātana has so spoken. — CC Madhya 1.228
sanātana-kṛpāya
by the mercy of Sanātana Gosvāmī — CC Ādi 5.203
rāja-mantrī sanātana
Sanātana Gosvāmī was formerly an intelligent minister for Nawab Hussain Shah — CC Madhya 20.350
sanātana-mukhe
from the mouth of Sanātana — CC Madhya 17.74
rūpa sanātana nāma
the two brothers named Rūpa and Sanātana. — CC Madhya 16.260
rūpa-sanātana-raghunātha-īśvara
to the Lord of Rūpa Gosvāmī, Sanātana Gosvāmī and Raghunātha dāsa Gosvāmī. — CC Antya 11.4
rūpa-sanātana-āśraya
shelter at the lotus feet of Rūpa Gosvāmī and Sanātana Gosvāmī. — CC Ādi 5.201
rūpa-sanātana
the two brothers Rūpa Gosvāmī and Sanātana Gosvāmī — CC Ādi 7.164, CC Madhya 1.31
the branch known as Rūpa-Sanātana — CC Ādi 10.85
Śrīla Rūpa Gosvāmī and Śrīla Sanātana Gosvāmī — CC Madhya 1.63, CC Madhya 19.123
the two brothers Rūpa and Sanātana — CC Madhya 16.214-215
Rūpa Gosvāmī and Sanātana Gosvāmī — CC Madhya 18.45
śrī-rūpa-sanātana
the brothers named Rūpa and Sanātana — CC Madhya 19.3
of Śrīla Rūpa Gosvāmī and of Sanātana Gosvāmī — CC Madhya 25.281
rūpa-sanātana-sthāne
in the care of Rūpa Gosvāmī and Sanātana Gosvāmī. — CC Antya 13.120
rūpa-sanātana-sambandhe
because of his relationship with Rūpa Gosvāmī and Sanātana Gosvāmī — CC Antya 4.233
sanātana-rūpera
of Śrī Sanātana Gosvāmī and Rūpa Gosvāmī — CC Madhya 25.221
śrī-sanātana
Sanātana Gosvāmī. — CC Ādi 7.160
Śrī Sanātana Gosvāmī — CC Ādi 17.335-336, CC Antya 20.96-98
Śrīla Sanātana Gosvāmī — CC Antya 20.144-146
sanātana
eternal — ŚB 10.85.3
Sanātana Gosvāmī — CC Ādi 1.36, CC Madhya 1.244, CC Madhya 19.125, CC Madhya 20.3, CC Madhya 20.4, CC Madhya 20.21, CC Madhya 20.25, CC Madhya 20.50, CC Madhya 20.52, CC Madhya 20.71, CC Madhya 20.95-96, CC Madhya 20.98, CC Madhya 23.115, CC Madhya 23.119, CC Madhya 24.3, CC Madhya 24.314, CC Madhya 24.324, CC Madhya 25.63, CC Madhya 25.212, CC Madhya 25.213, CC Madhya 25.214, CC Madhya 25.216, CC Antya 1.200, CC Antya 4.3, CC Antya 4.18, CC Antya 4.19, CC Antya 4.22, CC Antya 4.25, CC Antya 4.51, CC Antya 4.112, CC Antya 4.113, CC Antya 4.115, CC Antya 4.118, CC Antya 4.121, CC Antya 4.136, CC Antya 4.147, CC Antya 4.149, CC Antya 4.150, CC Antya 4.161, CC Antya 4.206, CC Antya 4.213, CC Antya 4.219, CC Antya 9.70, CC Antya 11.9, CC Antya 13.45, CC Antya 13.47, CC Antya 13.48, CC Antya 13.51, CC Antya 13.55, CC Antya 13.66, CC Antya 13.68, CC Antya 16.151
and Sanātana Kumāra. — CC Ādi 6.47
Sanātana — CC Ādi 7.47, CC Ādi 7.153, CC Ādi 10.84, CC Ādi 10.105, CC Ādi 11.50, CC Madhya 16.265-266, CC Madhya 16.268, CC Madhya 20.22, CC Madhya 20.23, CC Madhya 20.67, CC Antya 1.3-4
Sanātana Gosvāmī. — CC Ādi 8.80, CC Madhya 20.349, CC Antya 4.134, CC Antya 4.209, CC Antya 5.3