Skip to main content

Word for Word Index

sahadevam
Sahadeva — ŚB 10.72.13
named Sahadeva — ŚB 10.72.46