Skip to main content

Word for Word Index

bhoḥ sūta
O sūtaŚB 4.15.22
sūta gosāñi
Sūta Gosvāmī — CC Ādi 2.69
sūta-māgadha-vandibhyaḥ
unto the sūtas (the professional reciters of the old histories), the māgadhas (the professional reciters of the histories of royal dynasties) and the vandīs (general singers of prayers) — ŚB 10.5.15-16
sūta-māgadha-vandibhiḥ
by Sūta, Māgadha and Vandi reciters — ŚB 10.90.8-9
sūta-māgadhāḥ
sūta and māgadha bards — ŚB 10.84.46
sūta-putraḥ
Karṇa — Bg. 11.26-27
sūta romaharaṣaṇa
Romaharṣaṇa-sūta — CC Ādi 5.170
sūta
O Sūta Gosvāmī — ŚB 1.1.7, ŚB 1.1.12, ŚB 1.1.15, ŚB 1.18.11, ŚB 2.3.20, ŚB 12.8.1, ŚB 12.8.2-5
O Sūta — ŚB 1.4.9, ŚB 1.7.1, ŚB 2.10.48, ŚB 3.20.5
professional historians — ŚB 1.11.20
Sūta Gosvāmī — ŚB 2.3.14
chariot drivers — ŚB 9.15.31
experts in reciting all the histories — ŚB 10.5.5
drivers — ŚB 10.50.24
by Purāṇic bards — ŚB 10.50.35-36
bards — ŚB 10.53.42-43, ŚB 10.70.20, ŚB 10.71.29
by His driver — ŚB 10.71.13
O driver — ŚB 10.76.28, ŚB 10.77.10
O chariot driver — ŚB 11.30.46
sūta sūta
O Sūta Gosvāmī — ŚB 1.4.2
sūta-ādya
O persons headed by the sūtaŚB 4.15.26
śacī-sūta
the son of mother Śacī — CC Madhya 6.258